FSMM324 Мениджмънт на публичния сектор

Анотация:

Курсът “Мениджмънт на публичния сектор” предоставя фундаментални базови знания за същността на мениджмънта, който осъществяват органите на държавното и публичното управление. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти във всички нива на държавното и публичното управление е голяма.

Тематиката на курса е съобразена с образователната подготовка на обучаваните и е адаптирана към изискването за атрактивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само научен, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и паркико-приложните аспекти на мениджмънта на органите на държавното и публичното управление.

Обект на изучаване е мениджмънта, който се осъществява от органите на държавно и публично управление в Република България.

Предмет на курса са теоретичните, управленските и организационноправните аспекти за изграждането и функционирането на системата на органите на държавното и публичното управление в Република България, както и формирането на публични политики, управленски решения и управление на процесите в обществото.

Целите на курса са:

• овладяване на широкопрофилни теоретични знания за изграждането и функционирането на системата на органите на държавно и публично управление в Република България;

• придобиване на практически умения за управленските и организационноправни аспекти на дейностите, които органите на държавното и публичното управление осъществяват.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• многообразието от проблеми възникващи при държавното и публичното управление и начините за формиране на успешни публични политики;

• какви са целите и основните функции на органите на държавно и публично управление;

• как се изгражда системата за държавно и публично управление в Република България и в другите страни-членки на Европейския съюз;

• какви са основните подходи и процеси на държавното и публичното управление.

2) ще могат:

• да организират управлението на основни и специфични дейности осъществявани от органите на държавното и публичното управление;

• да съдействат на органите на държавното и публичното управление при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Теоретични основи на държавното управление

1. Понятие за управление

2. Понятие за социално управление

3. Понятие за обществено управление

4. Понятие за държавно управление

5. Понятие за административно управление

Тема 2. История на държавното управление

1. Държавното управление на древните народи

2. Държавното управление през Средновековието

3. Държавното управление през периода на Съвременната цивилизация

4. Съвременни нови теории за държавно управление

Тема 3. Наука и теории за управлението

1. Донаучен период на управлението

2. Класически теории на управлението

3. Период на „човешките отношения“

4. Съвременен етап

5. Теориите Х, Y и Z

Тема 4. Теоретични основи на публичното управление

1. Традиционно публично управление

2. Ново публично управление(нов публичен мениджмънт)

3. Постмодерно публично управление

Тема 5. Образователна парадигма на теорията на публичното управление

1. Анализ на образователния модел в Република България предоставящ знания и умения за теорията на публичното управление

2. Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление

Тема 6. Законодателна власт и институцията "държавен глава"

1. Законодателна власт в Република България

2. Законодателна власт в другите страни-членки на Европейския съюз

3. Институцията "държавен глава" в Република България

4. Държавни глави в другите страни-членки на Европейския съюз

Тема 7. Система на органите на изпълнителната власт

1. Централни органи на изпълнителната власт

2. Териториални органи на изпълнителната власт

3. Други органи на изпълнителната власт

Тема 8. Система на органите на съдебната власт и независими държавни органи

1. Система на органите на съдебната власт в Република България периода от 1991 г. до 1994 г.

2. Система на органите на съдебната власт в Република България периода от 1994 г. до 2007 г.

3. Система на органите на съдебната власт в Република България периода след 2007 г.

4. Независими държавни органи в Република България – Конситуционен съд, Сметна палата, Омбудсман

Тема 9. Управление на публични стопански организации, организации за публични услуги и организации с идеална цел

1. Управление на публични стопански организации

2. Управление на организации за публични услуги

3. Управление на публични организации с идеална цел

Тема 10. Цели и функции на органите на държавното и публичното управление

1. Цели на органите на държавното и публичното управление

2. Функции на органите на държавното и публичното управление

Литература по темите:

Арабаджийски Н., Публично управление, «Класика и Стил», С., 2008г.

Арабаджийски, Н. Организация на публичната администрация в Република България. НБУ. С., 2010 г.

Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С., 1992 г.

Дачев, Л. Учение за държавата. С., Свида, 2001 г.

Димитров, Д., Хр. Драганов. Технология на управлението. Варна, 1980 г.

Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1995 г.

Кискинов, В. Електронно правителство. С., 2003 г.

Конакчиев, Д. Икономика на публичния сектор. В., ВСУ, 2005 г.

Кънчев, М. Основи на управлението. С., 1999 г.

Личев, И. Управление на организациите в публичния сектор. Сб. „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст“, С., изд. ГАЛ-ИКО, 2000 г.

Мокочиев, К. и колектив. Теория на държавата и правото. С., 1968 г.

Николов, Ив. Теория на социалните системи за управление. С., 1981 г.

Ставрев, С. Основи на мениджмънта. ПУ „П. Хилендарски“. 1996 г.

Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999 г.

Ставрев, С. Кризата на публичния мениджмънт. С., изд. „Класика и Стил“, 2007 г.

Харизанова, М., М. Кузманова, М. Александрова – Бошнакова, Н. Миронова - Ангелова. Управление - теория и практика. С., 2002 г.

Христов, Х. Управление на публичния сектор. С., УНСС, 2004 г.

Христов, Х. Нови подходи в управлението на публичния сектор. С., УНСС, 2005 г.

Цанков, В. Местно управление на Република България (орга¬низационно-правен аспект). С., 1998 г.

Средства за оценяване:

• реферат – 20%;

• тест – 80%

Дата на провеждане на текущия контрол:

• представянето на рефератите е по определен план за всяко аудиторно занятие;

• провеждането на теста е на 15 занятие.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

• Темите на рефератите се задават от преподавателя. Те трябва да са с обем от 3 до 5 стандартни машинописни страници. Оценяването им се формира от способността на студента да ползва различни литературни източници и да представят собствени интерпретации.

• Крайната текуща оценка се формира от получените оценки от реферата и теста.