Електронен каталог

проф. д-р Марио Бобатинов

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

на Марио Христов Бобатинов

Роден съм на 01.01.1948 година в г. София.

Завършил съм средното си образование в 18 СПУ-София с отличен успех.

Отбих редовната си военна служба в ШЗО и под.45550-Благоевград.

През 1978 год. завърших специалност “Право” в СУ”Климент Охридски”-София.

От 1978 год. до м.Февруари 1981 год. бях юрисконсулт в системата на ДСО”Софстрой”-г.София.

От 1981 год. до 15.11.1990 год. работих последователно като арбитър в Градски държавен арбитраж-София и във Върховния държавен арбитраж.

На 15.11.1990 година бях избран от Великото народно събрание за член-съдия във Върховния касационен съд на РБългария.

В началото на 2009 год. бях избран от Висшия съдебен съвет за Заместник председател на ВКС и Председател на Търговската колегия на ВКС, на която длъжност работих до м.Март 2012 год.

През 1988 година успешно защитих кандидатска дисертация по гражданско право като аспирант към СУ“Климент Охридски“ и Института за държавата и правото при БАН с научна степен “Доктор по право”.

През 1994 г. спечелих конкурс за стипендия “Фулбрайт”, отпусната от Комисия “Фулбрайт” при Държавния департамент на САЩ и в периода 1.9.1994 год. до 1.9.1995 год. специализирах Банково и Търговско право в Католическия университет и Университета “Джордж Уошингтон” в г.Вашингтон-САЩ. Специализацията завърших успешно.

Имам завършена двугодишна следдипломна икономическа квалификация в УНСС-София по специалност “Икономика на външната търговия”.

Имам завършено и висше инженерно образование.

През м.Март 2006г. от ВАК ми бе присъдено научното звание “професор” по гражданско и търговско право/шиф.05.05.08/.

От 1996 год. преподавам дисциплините Търговско и Банково право в Правно-историческия факултет на ЮЗУ“Н.Рилски”-Благоевград. Като хоноруван преподавател от 2010 год. преподавам дисциплината „Банково право“ в Нов Български Университет-г.София, а от 2012 г. дисциплината „Борсово право“.

Владея писмено и говоримо английски и руски език.

Женен съм и от брака си имам една дъщеря.

Имам над 60 правни публикации/статии и студии/ по различни правни проблеми в областта на гражданското и търговското право в специализираните правни списания, както и издадени 7 монографии по проблеми на търговското и гражданското право, по-важните от които са Банково право/две издания/, Договора за банков кредит, Вещно право/две издания/.


Публикации:


СПИСЪК

НА КНИГИ И ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ

НА ПРОФ. Д-Р МАРИО ХРИСТОВ БОБАТИНОВ

І.ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ

1. Договорът за банков кредит С 2003, 304 стр.

2. Компютърен експертен продукт/КЕПСИ/“Съдебни искове”-в електронна версия-Искове по Вещно право, Искове по Облигационно право, Искове по Търговския закон-2003 год., 760 стр.

3.Банково право С 2000, 292 стр.-второ допълнено издание /първото издание е от 1996 година, 286 стр./

4.Регистърни производства и искове по търговския закон, С 1999, 178 стр.

5.Коментар на търговския закон-Дружество с ограничена отговорност и Акционерно дружество, С 1998 година, 300 стр.

6.Коментар на съдебната практика по търговските дела на Върховния съд на РБългария, С 1996 година, 192 стр.

7. Учебник по Търговско право-С 2005 г. в авторски колектив: проф.д-р Т.Лялев, проф.д-р. Ф.Рачев, проф.д-р. П.Попов, доц. д-р М.Бобатинов, доц.д-р Б.Ланджев, проф.д-р Л.Караниколов, проф.д-р З.Сукарева и доц. д-р Б.Неделчева

8. Граждански процесуален кодекс-Приложен коментар/в колектив/, С 2012г.,1250 стр.

ІІ.ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ПРАВНИ СПИСАНИЯ

1. сп. Пазар и право-кн.8/2003г.-Искове за допълване, изменение и прекратяване на търговските договори, стр.30-36

2. сп. Пазар и право-кн.6/2003г.-Неизпълнение на задълженията на страните по договора за банков кредит, стр.29-37

3. сп. Пазар и право-кн.2/2003 г.-Одобряване от съда на приетите от синдика вземания, стр.46-57

4. сп. Пазар и право-кн.10/2002г.-Порочни решения на общите събрания на търговските дружества и порочни вписвания на тези решения в търговския регистър, стр. 27-33

5. сп. Пазар и право-кн.5/2002г.-Възможно ли е четириинстанционно съдебно производство по Гражданския процесуален кодекс, стр.34-39

6. сп. Пазар и право-кн.1/2002г.-Търговското предприятие на едноличния търговец, стр. 23-29

7. сп. Пазар и право-кн.10/2001г.-Съдебно изпълнение по запис на заповед и менителница, стр.46-56

8. сп. Пазар и право-кн.7/2001г.-Търговско и гражданско представителство, стр.34-44

9. сп. Пазар и право-кн.5/2001г.-За кои кредиторови вземания се отнася разпоредбата на пар.6 от ПЗР на ЗППДОП, стр.67-79

10. сп. Пазар и право-кн.3/2001г.- Продажба на предприятие по реда на чл.717 ал.2 ТЗ и чл.718 ал.1 ТЗ, непринадлежащо на длъжника, стр.34-43

11. сп. Пазар и право-кн.1/2001г.-Накърняване на добрите нрави като основание за нищожност на търговските сделки, стр. 45-57

12. сп. Пазар и право-кн.10/2000г.-Суброгацията при търговските сделки, стр.24-36

13. сп. Пазар и право-кн.8/2000г.-Ликвидност и капиталова адекватност на банките-правни аспекти, стр.56-68

14. сп. Пазар и право-кн.8/2000г.-Договорът за управление на ценни книжа, стр. 34-48

15. сп. Пазар и право-кн.4/2000г.-Договорът за банкова касетка и иска по чл.22 ал.5 СК, стр.37-43

16. сп. Пазар и право-кн.3/2000г.-Трансформиране на вземанията на кредиторите при прекратяване на производството по несъстоятелност поради приватизация, стр.43-52

17. сп. Пазар и право-кн.7/1999г.-Стопанска непоносимост, стр.56-65

18. сп. Пазар и право-кн.6/1999г.-Договорна отговорност на пощите за изгубена препоръчана пратка, стр.45-48

19. сп.Пазар и право-кн.6/1999 година-Има ли преобразуващо действие оздравителния план по отношение публичноправните задължения на длъжника към държавата и общините, стр.47-51

20. сп.Пазар и право-кн.5/1999 година-Договор за валутен банков кредит,стр.12-14

21. сп.Пазар и право-кн.4/1999 година-Увеличение на капитала на търговското дружество чрез непарични вноски,стр.5-12

22. сп. Пазар и право-кн.1/1999г.-Анализ на съдебната практика на делата, свързани с интелектуалната собственост, стр.45-58

23. сп.Пазар и право-кн.10/1998г.Сконтови сделки, стр.17-22

24. сп. Пазар и право-кн.5/1998г.-Реализиране на валутните вземания на кредиторите в производството по несъстоятелност, стр. 23-34

25. сп.Пазар и право-кн.4/1998 година-Ревалоризацията като способ за увеличаване капитала на търговските дружества,стр.12-15

26. сп.Пазар и право-кн.1/1998 година-Спиране на съдебното производство като последица от откриване на производството по несъстоятелност-стр.42-47

27.сп.Пазар и право-кн.10/1997 година-Относно допустимостта на анатоцизъм в гражданското и търговското право-стр.18-22

28. сп.Правна мисъл бр.1/1992 година-Обхват на съдебния контрол върху актовете по ЗТСУ

29. сп.Правна мисъл бр.3/1993 година-Преглед на съдебната практика по търговските дела

30. сп.Правна мисъл бр.3/1991 година-Относно прилагането на чл.97 Указ № 56 в практиката на ВСРБ

31. сп.Правна мисъл бр.1/1991 година-Обзор на практиката по изменението,прекратяването и развалянето на търговските договори и отговорността за тяхното неизпълнение

32. сп.Държава и право бр1/1989 г.-Разваляне и прекратяване на стопанските договори

33. сп.Социалистическо право бр.1/1987 година-Отговорност за недостатъци по договорите за внос и износ

34. сп.Социалистическо право бр.2/1987 година-Регресното право по чл.119 ал.7 ЗТСУ

35. сп.Социалистическо право бр.12/1986 година- Относно правната същност на чл.22 от Наредбата за стопанските договори

36. сп.Социалистическо право бр.1/1986 година-Източници на задължение за договаряне по договора за капитално строителство

37. сп.Социалистическо право бр.2/1986 година-Превозните договори по Устава на железниците и Наредбата за вагонциментовозите

38. сп.Социалистическо право бр.12/1985 година-Солидарната отговорност по чл.119 ЗТСУ

39. сп.Социалистическо право бр.9/1985 година-Правен режим на гаранционните срокове по Правилника за капитално строителство и Наредбата за взаимоотношенията в инвестиционния процес

Курсове от текущия семестър: