Електронен каталог

гл. ас. д-р Александър Андреев

гл. ас. д-р Александър Андреев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 9:45-11:45 412 I Корпус
Петък 13:00-15:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Александър Андреев е роден в гр. София. Средното си образование завършва в Държавен италиански колеж “Е.Ферми” в гр. Мадрид, Кралство Испания. През 1984 година. Завършва Юридическия факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски” - гр. София, Р България. Защитава докторска дисертация на тема „Правен режим на Европейското дружество“.

Допълнителна специализация: завършва магистратура по специалност „Счетоводство и контрол“ към Финансово-счетоводен факултет към Университет за национално и световно стопанство гр. София, както и обучение по Медиация към Фондация „Партньори- България”.


Публикации:


Публикации:

1. „Основни белези на европейското дружество” - В уеб-базирано Юридическо списание на НБУ – Law Journal of NBU, съвместно издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, г. 2010, бр. № 1.

2. „Правна уредба на участието на заетите лица в дейността на европейското дружество съгласно Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 08 октомври 2001 година за допълнение на устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица и Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (ЗИКРСМПГПЕД)” – Юбилеен сборник по случай 20 годишнината от основаването на НБУ.

3. „Правни аспекти на задължението за публикуване на счетоводните отчети на европейското дружество“ - Юридическо списание на НБУ – Law Journal of NBU, съвместно издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, г. 2013, бр. № 3.

4. „Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент“, е-сп. "Данъци ТИТА", бр. 133/2020 г.

Курсове от текущия семестър: