Електронен каталог

Александър Везенков

Академична длъжност:
Департамент:
Политически науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

1990-1995:

Студент в СУ “Св. Климет Охридски,” Исторически факултет. Дипломна работа: "Процесът на урбанизация и развитието на София след Втората световна война (до края на 60-те години)."

1997-2001:

Докторант в СУ “Св. Климент Охридски,” Исторически факултет. Тема: “Урбанизация и демографски изменения в България (1944-1989).” Защитена октомври 2001.

1997-1998:

Обучение в магистърската програма на Централноевропейския университет (Central European University) в Будапеща; Департамент история. Магистърска теза: “Политиката на социалистическа урбанизация. Унгария, Румъния, България (The Policy of Socialist Urbanization: Hungary, Romania, Bulgaria).”

1999-2000:

Специализация във Висшето училище за социални изследвания (Ecole des hautes études en sciences sociales) – Париж. Mémoire de DEA: “Réformes et changements sociaux dans une ville ottomane au XIXe siècle : le cas de Sofia.”

Професионална кариера:

2000/2004:

Хоноруван асистент по Най-нова българска история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски.”

2002/2003:

Участие в проект за алтернативен учебник по история на Османската империя за турските средни училища: Alternative History Textbook Writing Project, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, ръководител на проекта Halil Berktay.

2003-2004:

Участие в проекта “Roles, Identities and Hybrids” на Центъра за академични изследвания, София. Персонален проект: “From National Leaders to Politicians. The Head of State institution in Southeast European post-communist countries.”

2004-2005:

Стипендиант на New Europe College, Букурещ. Персонален проект: “The System of Nomenklatura: The Case of the Bulgarian Communist Party (1944-1989).”

2005:

Участие в проекта “We, the People” на Центъра за академични изследвания, София и Collegium Budapest. Персонален проект: “Reconciliation of the Spirits and Fusion of the Interests. “Ottomanism” as an Identity Politics.”

2005-2007:

Участие в изследователски проект на Института за изследване на близкото минало, София. Индивидуални теми: Номенклатурата на кадрите на БКП; Ръководството на комунистическата партия; Мрежата от “масови и обществени организации” на комунистическия режим.

2006:

Стипендиант на Insitut für die Wissenschaften vom Menschen, Виена. Персонален проект: “History against Geography: should we always think of the Balkans as part of Europe?”

2007-2008:

Преводи за издателство Рива, София.

2008-2010:

Персонален изследователски проект към Института за изследване на близкото минало, София.

2008-

Хоноруван асистент в Нов български университет, Департамент по политически науки: Международни проблеми на Югоизточна Европа (на френски).

2009-

Участие в проект “Entangled Balkans. Balkan Histories: Shared, Connected, Entangled” - ERC Advanced Grants, към Департамент История на НБУ, р-л на проекта Румен Даскалов.

Чужди езици:

Владее – английски, френски, румънски.

Ползва – немски, унгарски, турски и османотурски, новогръцки, албански, романски езици, славянски езици.


Публикации:


Властовите структури на Българската комунистическа партия (1944-1989). София: Сиела / Институт за изследване на близкото минало / Отворено общество, 2008, 324 стр., ISBN 9789542801979.

Статии:

1997

“Нарастването на населението на София след Втората световна война.” В: Минало, 1997, кн. 2, с. 85-95.

1999

“Урбанизацията в България до Втората световна война: темпове и характер.” В: Минало, 1999, кн. 3, с. 56-69.

2000

“Софийското жителство.” В: София – 120 години столица. Юбилейна книга. София: АИ, 2000, с. 237-244 = “Sofia residence-ship” In: Sofia: 120 years as capital of Bulgaria. A Jubilee book. Sofia: BAN, 2001, 237-244.

“Систематизацията в Румъния при режима на Чаушеску.” В: Историческо бъдеще, 2000, кн. 1-2, с. 224-237.

2001

“Институцията на държавния глава в България (1944-1990). Сравнително представяне.” В: Историческо бъдеще, 2001, кн. 1, с. 129-143.

“Réformes et changements sociaux dans une ville ottomane au XIXe siècle : le cas de Sofia.” In: Etudes turques et ottomanes. Documents de travail. CHDT (EHESS) – ESA 8032 (CNRS), coord. F. Georgeon. N 9-10, juin 2001, p. 15-25.

2002

“Политически измерения на албанския езиков въпрос.” В: Историческо бъдеще, 2002, 1-2, с. 61-74.

2003

“Urbanizarea şi reţeaua urbană în Sud-Estul Europei.” In: Exerciţii întru cunoaştere. Societate şi mentalităţi în noi abordări istoriografice. M.-L. Murgescu, S. Câlţia, eds. Iaşi: Dominor, 2003, 111-131.

“Капалъчаршия – въображаемата и истинската, някога и сега.” В: Историческо бъдеще, 2003, 1-2, с. 279-294.

2004

“Очевидно само на пръв поглед: Българското възраждане като отделна епоха.” В: Литературен вестник, бр. 25 / 23-29.06.2004, с.10-11; разширена версия в: Балканският XIX век. Други прочити. Д. Мишкова, ред. София: CAS, Sofia / Рива, 2006, с. 82-127.

2005

“Decizii de o importanţă deosebită: Repartizarea muncii în Secretariatul C.C, 1954-1967.” In: Arhivele Totalitarismului, 2005, 1-2, р. 111-119.

2006

“Парадоксалната употреба на турцизми в българския национален дискурс.” В: Литературен вестник, бр. 17 / 3-9.5.2006, с. 10-11; разширено: “Парадоксалната употреба на турцизми в разказа за българското.” Във: В търсене на българското. Мрежи на национална интимност, XIX-XXI век. Ст. Дечев, съст. София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, с. 490-519;

“History against Geography: Should We Always Think of the Balkans As Part of Europe?” In: History and Judgement, eds. A. MacLachlan and I. Torsen, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 21: http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=488&Itemid=276; съкратена версия на български: “Историята срещу географията: винаги ли трябва да изследваме Балканите като част от Европа?” В: Литературен вестник, бр. 30 / 27.9-3.10.2006, с. 12-13.

“Защо и как бе измислен “балканският град”?” В: Литературен вестник, бр. 38 / 22-28.11.2006, с. 10-11.

2007

“The System of Nomenklatura: The Case of the Bulgarian Communist Party (1944-1989).” In: New Europe College Regional Program 2003-2004 and 2004-2005. I. Vainovski-Mihai, ed. Bucarest: NEC, [2007], p. 367-408.

„Османизмът като политика на идентичността през епохата на Танзимата.” В: Историческо бъдеще, 2007, 1-2, с. 61-92 = “Reconciliation of the Spirits and Fusion of the interests: “Ottomanism” as an Identity Politics.” In: We, the People. Politics of National Peculiarity in Southeastern Europe. D. Mishkova, ed. Budapest: CEU Press, 2009, p. 47-77.

“Новият дебат за Баташкото клане – историографски аспекти.” В: Батак като място на паметта. Изложба. М. Балева, У. Брунбауер, съст. София: Изток-Запад, 2007, с. 110-116 = “Die neue Debatte über das Massaker von Batak. Historiografische Aspekte.” In: Batak – ein bulgarisches Erinnerungsort. Ausstellung. M. Baleva, U. Brunnbauer, Hrsg. Sofia: Iztok-Zapad, 2007, p. 117-124.

2008

„Авторитаризмът на военно-цивилната бюрокрация – пренебрегваният проблем в уравнението „ислям и демокрация в Турция”.” В: Турция и ЕС: пределното изпитание, Ст. Йотов, съст., Критика и хуманизъм, 27, 2/2008, c. 133-144 = “The Authoritarianism of Turkey’s Military-Civilian Bureaucracy: The Neglected Problem in the Islam and Democracy Equation”. In: Turkey and EU: The Ultimate Challenge, S. Yotov, ed. Critique&Humanism, 27, 2/2008, p. 125-135.

„Европейската интеграция и дебатът за европейската идентичност” В: Християнство и култура, 2008, 5, с. 71-75.

“Histoire de l'État ou Histoire du Parti: l'historiographie bulgare sur le régime communiste”, In: Divinatio, 27, 2008, р. 33-44 = “За една нова история на БКП”: http://alexandervezenkov.blog.bg/viewpost.php?id=194673

„В служба на султана, в служба на революцията: местните български първенци през 70-те години на XIX век.” В: Историческо бъдеще, 2008, 1-2, (под печат) = „In the service of the Sultan, in the service of the revolution: Local Bulgarian notables in the 1870s.” In: Conflicting Loyalties: Social (Dis-) Integration in the Balkans, 1839-1914. N.Clayer, H.Grandits, R.Pichler, eds. London: I.B. Tauris, 2011, p. 135-154.

2009

„В служба на султана, в служба на революцията: местните български първенци през 70-те години на XIX век.” В: Историческо бъдеще, 2008-2009, 1-2, с. 63-84 = „In the service of the Sultan, in the service of the revolution: Local Bulgarian notables in the 1870s.” In: Conflicting Loyalties in the Balkans: The Great Powers, the Ottoman Empire and Nation-Building. H.Grandits, N.Clayer, R.Pichler, eds. London: I.B. Tauris, 2011, p. 135-154.

„Проектът и скандалът “Батак” (разказ на един очевидец).” В: Анамнеза, IV, 2009, 1 (9), с. 132-203: http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi9-A.Vezenkov/A.Vezenkov.pdf ; съкратена версия на немски език: “Das Projekt und der Skandal “Batak”.” In: Südosteuropa, 58, 2010, 2, p. 250-272.

„Еднопартийната система: БКП и управлението на страната.“ В: История на Народна република България. Режимът и обществото. И. Знеполски, ред. София: Сиела / Институт за изследване на близкото минало, 2009, с. 180-215.

„From National Leaders to Politicians: the Head-of-State Institution in Southeast European Post-Comunist Countries (1989-2004)“. CAS Working Paper Series No. 2/2009: http://www.cas.bg/en/working_paper_series/roles-identities-and-hybrids-171.html

2010

“Как тъжната действителност се превърна в културно наследство: нашите старинни градчета.“ Във: В търсене на българското. Мрежи на национална интимност, XIX-XXI век. Ст. Дечев, съст. София: Институт за изследване на изкуствата, 2010, с. 405-410.

Рецензии и отзиви

“Ново издание на академичната история на Албания.” В: Историческо бъдеще, 2004, 1-2, с. 279-281.

“Пясъчната кула става все по-голяма: Български хроники на Стефан Цанев.” В: Литературен вестник, бр. 28 / 19-25.7.2006, с. 6-7.

„Аналитичен поглед към съвременна Турция. Предговор”. В: Турция. С. Ванер. pед. София: Рива, 2008, с. 11-17.

„По повод на една рецензия: необходими уточнения.” В: Социологически проблеми, 2008, 1-2, с. 394-397.

Преводи

Турция. Семих Ванер, съст. София: Рива, 2008, 670 стр., ISBN 9789543201815.

Жорж Корм, История на Близкия изток. Oт древността до наши дни. София: Рива, 2009, 192 стр., ISBN: 9789543202461

Курсове от текущия семестър: