Електронен каталог

доц. д-р Дмитрий Варзоновцев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
0887592027
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


1.Образование:

1972 - философия, Московски Университет "М.Ломоносов"

1978 - кандидатска дисертация по социология на масовите комуникации, Московски Университет "М.Ломоносов"

1989 - хабилитация по "История и теория на културата. Модерната градска култура" Институт по изкуствознание - БАН

2.Степени на професионалното развитие

1972-1979 асистент в катедра "Методика на емпиричните социологични изследвания" -Философски ф-т,Московски Университет "М.Ломоносов"

1979-1981 - гл.асистент в катедра "Икономическа социология" във Висш икономически институт -София

1981-1989 - научен сътрудник 1 ст. в секция "Социокултурни проблеми на жизнената среда" - Институт по изкуствознание БАН, София

1989-1990 - ст.н.с.II ст. в секция "Социокултурни проблеми на жизнената среда" - Институт по изкуствознание БАН, София

1990-1992 –ст.н.с. 2ст. в Центъра по културознание - СУ"Св.Климент Охридски"

1992-1995 ст.н.с.2 ст. в катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" Философски ф-т, СУ"Св.Климент Охридски"

1995-2005 доцент в катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" Философски ф-т, СУ"Св.Климент Охридски"

2005 – Доцент по социология на културата в деп Философия и социология , НБУ

3.Специализации, квалификации, участие в международни научни и други форуми

1986-специализация в Института по философия АН СССР

1988 - участие в 1 Международен конгрес по методология на проектирането - Карлови Вари Чехословакия

1983-2003 - участие в международни архитектурни срещи в София

1994 - участие в Международна среща "Шанс за отваряне към света или опасност от нова изолация" - Краков

1995- участие в Международен конгрес на IASS (International Association of The Semiotic of Space) "Човекът и градът: Пространство, Форми, Значения"-- Санкт-Петербург 27-30 юли 1995г.

1997 – едномесечна специализация в колежа „Бен Гурион” Израел

2000-Международна среща COPEX-2000, Виена 5-7 юни 2000г.

2004 – Международна конференция Библиотека:глобализация и кооперация – София 2004

4.Участие в проекти:

1985-1991 "Човек и биосфера" ЮНЕСКО

1985-1987 "Обществена оценка на проектните решения"

1986-1990 "Методология на проектирането"

1993-1994 "Комуникативното поведение на студентите в СУ"Св.Климент Охридски";

1994-1995“Култури и квартали” ЕС-Столична община;

1991-1996“Диагностика и прогностика на електоралното поведение на обществата в преход” - Център за изследвания на демокрация;

1995-1996“Икономически и културни измерения на промяната в България” – Център за социални практики към Нов Български Университет;

1996-1997“Измерения на гражданското общество в ценности, идеи и мотиви на политическия елит в България след 10 ноември 1989” – Център за социални практики и “Отворено общество”

1997-1998 “Публичният диалог в пост-тоталитарния град” –Център за социални практики и Американски културен център в София

1998-1999“Възприемане на промяната в съзнанието на компактната ромска общност – върху примера на кв-л Хр.Ботев – София” Международен център за изследване на междукултурните взаимодействия и малцинства

1999-“Развитие на гражданската инициатива по местоживеене – Конкурс “Ние можем сами” - “Гражданско общество-2001”,Американски културен център в София

1999-Оценка на реформата в средното образование от ученици и учители"-Отворено общество

2000-2003 Технологичен парк Култура – Холандска културна фондация

2005 – Комуникационни стратегии на евроинтеграцията „Младият българин – гражданин на евмропа-МОН

2006 – Образ на симпатизанта на АТАКА-НБУ.

2006 – Руската диаспора в България – начало на ХХІ столетие

5.Професионални позиции

Член на Съюза на учените в България

Член на международната асоциация по семиотика на града

Член на УС на Института за модерността

6.Основни курсове лекции

Методи на емпиричните социологически изследвания 1974-1978 Московски университет "М.Ломоносов"

Обща социология 1979-1985 Висш икономически институт София

Увод в културознание 1993-наст време СУ “Св.Климент Охридски”

История и теория на културата 1993-1997 СУ “Св.Климент Охридски”

Град и култура 1992-1996 СУ“Св.Климент Охридски”

Култур-мениджмънт 1994-наст време СУ“Св.Климент Охридски”

Мениджмънт-проектиране 1995-наст.време СУ“Св.Климент Охридски”

Еволюция на комуникативните форми 1995-наст.време, СУ“Св.Климент Охридски”

Семиотика на текста 2001 СУ“Св.Климент Охридски

Феноменология на забавата 1997 СУ“Св.Климент Охридски”

Увод в социологията 1997 –2000 НБУ

Социология на културата 2000 – наст време НБУ

Социология на развлечението 2001 НБУ

Увод в антропология на града 2002 НБУ

Качествени методи в социалните науки 1998-наст време НБУ

Качествени изследвания в социологията Нов НБУ

Обща социология НБУ-нов

Разбираща социология НБУ-нов

Парадигми в социалното познание НБУ –нов

Разбиране на обществото НБУ-нов

Социология на политиката НБУ-нов

Социология на града НБУ-нов


Публикации:


1. Хуманитарни аспекти ри художественото проектиране на предметния свят – Проблеми на изкуството 1/1986, с.51-53

2. За съотношението между "класическо" и "некласическо" в социологическото познание - "Социологически преглед 3/1986 с.34 - 46

3. Въображението като културно-исторически феномен - "Проблеми на културата" 5/1986 с.53 - 65 (в съавторство)

4. Разпознаваем ли е новият град –„Архитектура” 5-6/1987 с.50

5. "Примитивът" като културологически феномен - "Проблеми на изкуството" 2/1988 с.21-24

6. За методологическа рефлексия при анализа на художественото произведение (Някои аспекти на историческото време) В:Изкуствознание и методология С.,1988 ,с.20-27

7. Участие на обществеността в процеса на проектирането – „Архитектура” 6/1988, с.43

8. Архетипика пути и пространство трамвая - МИФ - Митология Изкуство Фолклор 3 С.,1988 с.120-137

9. „Шака-Зулу” – тайната на разказа на съвременната телевизия – „Социологически преглед” 5/1989 с.47-56

10. Митът и съвременната масова комуникация: проблемът на "разказа" МИФ -4 С.,1989 с.118 – 136

11. Език и не-език: проблемът за участието МИФ-4 .,1989 , с.208-218

12. Взаимодействието между знанието и умението като философско-методологически проблеми В: Хуманизация на науката и интердисциплинност С.,1989 с.185-200

13. Ще започне ли четвърната световна война /Бунтът на архаиката / Сп.”Култура” 6/1990 с.3-13

14. Изкуствоведският дискурс и неговото отношение към живота на изкуството "Култура"3/1991 с.29-38

15. Public Estimation of Project Decision The Bulgarian Experiance In: Cities of Europe: The public's role in shaping the urban environment Mosciw 1991 p.184-194 (co-autor)

16. Към проблема за еволюция на художествения дискурс при прехода от средновековието към възраждането в българската култура В: Из историята на българското изобразително изкуство 3/1992 ,с.16-28

17. Колизии на самоидентификацията В: Bulgarian quarterly – сравнителен балкански преглед Есен-зима 1992 с.193-205

18. Organization-activity games as a kind of social modeling In: MMM-VII,Sofia,1992, p.203-206

19. Феноменология на града Изд. на СУ „Св.Кл.Охридски” С.,1992 153стр.

20. Дьо Сад и Мазох – обезчестената невинност „Избор” пролет 1994 , с.18-20

21. Нихилизмът и съдбата на европейския хуманизъм през ХХ век – тези към проблема В: Годишник на СУ”Св.Климент Охридски” Център по културознание Том 86 ,1993, С.,1995 с.15-22

22. Хроника на изгубилата се революция:България 1990-1993, С.,1994 (Културологични и социално-психологични измерения на промяната) С.,1994, 215 с. (в съавторство)

23. Комуникативното поведение в условията на социална промяна Проблеми на културата 70/1995 , с.71-76

24. Проблеми на политологическия дискурс В: Метаморфози на властта. Библиотека „Софилос” С., 1-1995 с.22-41 /в съавторство/

25. Ленинбург „Демократически преглед”6-7/1996 с.419-425

26. Илюзията като властова легитимация „Демократически преглед” 6-7/1996 с.455-460

27. The culture of young people’s conception of life. In: Interaction between the school and the cultural environment for education of the pupils-International meeting in Sofia , 1997 p. 162-174

28. Елитът и промяната в България . изд. на Център за социални практики. С.,1998 335 стр. Съставител

29. Phenomenology of Contemporary Bulgarian Public Sphere. In: Democracy Review, Annual 96/97 Digest, Sofia 1998 p.20-34

30. Street and Square: Semiotics of Public Behavior in Transition. In: Democracy Review, Annual 96/97 Digest, Sofia 1998 p.178-201

31. Ситуацията на България – безправие! Демократически преглед, кн.37, есен 1998 с.103-106 /Нова публичност – български дебати 1998 Изд. на Фондация „Отворено общество”, С.,1999 с.273-276/

32. Чалгата? Няма такова нещо В: Чалгата- за и против. Изд. на НБУ С.,1999 с.9-11

33. Ситуации на гражданското поведение С.,Институт за модерността и Отворено общество 1999, Отг.редактор и съставител

34. ”Медийното присъствие и гражданското общество в България” В: Социологически и социално антропологически изследвания 2000/2 /в съавторство/ http://lib.nbu.bg/Spisania/Antropologia/broi2/indexb.htm

35. Път и граница: към семиотика на модерното /”Трамвай-2”/ МИФ-6 ..на проф. Богдан Богданов Изд. на НБУ С.,2000 с.216-225

36. “Автобиография” на българския преход, С., 2001,Интернет-издание www.formulata.hit.bg/kniga.htm Печатно издание -преработено и допълнено - 2005

37. Игра на преход:опит за политическа феноменология, Изд. на Института за модерността С., 2002 126 стр

38. Феноменът модерност: културологически визии Изд. на Института за модерността С.,2003 183 стр

39. Антропология на града, Изд. на Института за модерността С.,2003 127 Стр.

40. Четенето в епохата на гледането- „Философски алтернативи” 4-5 / 2004 с.88-96

41. Автобиография” на българския преход:1990-2005, Хартиено издание С., 2005,

42. Младият българин-гражданин на Европа Херон Прес София,2005 (в съавт.)

Курсове от текущия семестър: