Електронен каталог

преп. Нина Хаджимихайлова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0579 6 20 23
Приемно време:

Професионална автобиография:


Нина Михайлова Хадйимихайлова е преподавател в департамент „Бизнесадминистрация” , БП „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”. Води курсове по професионална терминология на немски език – Fachdeutsch im Tourismus, бизнескомуникации на чужд език, втори чужд език – немски. В рамките на аудиторните и извънаудиторните курсове – организира и провежда изследвания и събеседване по отношение на добри практики в обслужването на чуждестранните туристи.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: