Електронен каталог

доц. д-р Юлиана Пенева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
++359 2 811 0611
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 712А I Корпус
Вторник 11:00-13:00 712А II Корпус

Професионална автобиография:


доц.д-р Юлиана Пенева

Професионален опит (трудов стаж):

От 1994 г.- продължава Нов български университет

Доцент

От 1988 г.- 2011 г. Институт по математика и информатика - БАН

Старши научен сътрудник II ст.

секция “Софтуерни технологии”

От 2002 г. - 2012

City University of Seattle

Професор

От 1999 г. - 2004

УНСС

Извънреден доцент, съвместител

От 1993 г.- 2004 г. Бургаски свободен университет

Хоноруван преподавател

От 2000 г.– до 2002 г. Американски университет в Благоевград

Професор

От 1993 г. - до 2000 г. Югозападен университет

Извънреден доцент, съвместител

Образование:

От 1985 г. – 1988 г. ИМИ – БАН

Доктор

Дисертация: Ефективно изпълнение на заявки в бази от данни

0т 1973 г. - до 1978 г. ФМИ

Магистър по математика

Специалност: основи на кибернетиката и теория на управлението

Специалност: учител по математика

Специализация Технологичен университет гр.Айндховен, Холандия

Информационни системи

Лекции във ВУЗ:

1994 - продължава Нов Български Университет, Департамент по Информатика

1.Бази от данни

2.Обектни и разпределени бази от данни

3.Информационно моделиране

4.Разработване на информационни системи

5.Съвременни тенденции в базите от данни

2002 - 2012 City University, Правец

1.Управленски информационни системи

2.Увод в обработване на данните

2002 - 2010 Стопанска Академия – гр.Свищов/ Институт по математика и информатика - БАН, магистърски програми

1.Информационни системи

1999 - 2004 УНСС, катедра “Информатика”

1.Бази от данни

2.Софтуерни технологии

3.Информатика

2000 - 2002 Американски университет - Благоевград

1.Увод в програмирането

2.Увод в базите от данни

1993 - 2004 Бургаски Свободен Университет

1.Бази от данни

2.Разпределени и обектни бази от данни

3.Информатика

1993 - 2000 Югозападен университет - Благоевград

1.Бази от данни

2.Разпределени и обектни бази от данни

3.Информатика

4.Информационни системи

5.Операционни системи

Защитили дипломанти: 49

Лични данни

Възраст 63

Езици Английски, италиански, френски, руски

Телефони за контакт: 02/ 920-62-39 ; GSM: 0888/25-08-03

e-mail: july_peneva @ abv.bg; jpeneva @nbu.bg

Участие в международни проекти:

1.Development of Information Systems by means of advanced technologies Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv.

2.Up2UML, Leonardo Da Vinci Program, НБУ и Институт по Experimental Software Engineering, Кайзерслаутерн, Германия

3.Технологични и дидактични проблеми в електронното обучение, МОН и ЮЗУ.

4.Изследване на софтуерни обекти и процеси и приложение към потребителската реализация на софтуера, ИМИ - БАН

5.Mobile Multimedia Training and Consulting- MMTC, CEI project “From Research to Enterprise” 2004 – награден, вж. официално издание на CEI N28, Декември 2004г.,

http://www.ceinet-download.org/download/Newsletter28Dec.pdf

6.Evaluation of Information Systems and their Supporting Technology Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv.

7.Distant Development of Information Systems and Investigation of their Usability Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv.

8.DO02-308 “Автоматизирано генериране на метаданни за стандарти (спецификации) на е-документи”, фонд “Научни изследвания” към МОН – ръководител на екипа от университета, 2008-2012 г. НБУ е партньор по проекта с водеща организация ПУ “Паисий Хилендарски.

Общ брой: 19


Публикации:


Печатни издания:

Учебници

1.Data Management, Study Guide for distance learning, LINC, Australia, 2001.

2.Data Management, Work book for distance learning, LINC, Australia, 2001.

3.Юлиана Пенева. Бази от данни –I част, Регалия, 2004, 143 стр.,ISBN 954-745-064-6

4.Юлиана Пенева, Георги Тупаров. Бази от данни –II част, Регалия, 2004, 230 стр., ISBN 954-745-078-6

Монография

1.Ю. Пенева „Принципи на базите от данни“, издателство на НБУ, 2017, ISBN 978-954-535-999-6, стр.427.

Научно изследване

Peneva J. et al. (2012) Digitization of Cultural Heritage – Standards, Institutions, Initiatives, Глава 1 от научно изследване Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation”, издателство на ПУ, pp.23-68, ISBN:978-954-423-722-6.

Научни публикации (подредени хронологично):

1. Киркова Р., Пенева Ю. Базовые элементи в автоматизации информационных процесов административно- управленческих систем; Tanulmanyok-MTA Szamitastech. Automat {Tanulmanyok}; 1986; 193, pp.101-110.

2. Пенева Ю., Цончева И. Софтуерни продукти за персонални компютри при проектиране на информационни системи в автомобилния транспорт; "Нови методи и технологии в транспорта"; 1987.

3. Пенева Ю., Цончева И. Софтуерен продукт PARADOX - анализ и възможности за изграждане на АСУ в транспорта; Сборник "Електронизация на транспорта"; 1988.

4. Peneva J., Kirkova R. Set Query Optimization Problem. Proceedings of the 11-th ISDBMS, Hungary; 1988; pp.65-76.

5. Kirkova R., Peneva J. Database Systems and the Query Optimization Problem - Analysis, Possibilities, Techniques. TU Dresden Studientexte Heft 98; 1988; pp.39-48.

6. Kirkova R., Peneva J. dBase Products Possibilities Comparison for Information Systems; Tanulmanyok-MTA Szamitastech. Automat. {Tanulmanyok}; 1988; 203, pp.135-148.

7. Peneva J. New Directions in End-User Languages-Research, Development and Applications. TU Dresden Studientexte Heft 98; 1988.

8. Буковска И., Пенева Ю., Компютърна технология за предаване на входна информация в автоматизираната система "ОТЧЕТ". Транспорт и кибернетика; 1989;2.

9. Peneva J., Angelova J. Efficient Evaluation of Nested SQL-Queries. Proceedings of the 13-th ISDBMS; 1990; pp. 25-36.

10. Пенева Ю. Обработка заявок в реляционной СУБД Oracle. Сборник "Проблемы информационных систем"; 1990.

11. Peneva J., Angelova J. End - User Interface to Improve Microcomputer DBMS Efficiency. DEXA'91 Proceedings, LNCS, Springer-Verlag; 1991; pp.531-536.

12. Peneva J. New Directions in DBMS Research, in Proc. of the II- nd Int.Conf.on Computer Applications,ACMBUL;1992;12,1-12,9.

13. Peneva J. Global Query Optimization Problem, in Proc. of III-th ACMBUL Conference on Computer Applications, Varna, Oct.1993, pp.10-1,7.

14. Peneva J., Petrova V. Object Management in Software Engineering Environments. Proceedings of the 18-th Int.Conf.on Information Technologies and Programming, Sofia, 1993, pp.169-175.

15. Peneva J. Global Optimization of SJ-Queries; Сборник доклади на 22 пролетна конференция на СМБ; 1993; pp.57-66.

16. Peneva J, Angelova J. Response Time Analytical Estimators for Nested SQL Queries; in IJ ITA, Vol.1, N4, 1993, pp.38-50.

17. Angelova J., Peneva J. Statistical DBMS - Current State and Research Directions, in IJ ITA, Vol.1, N6, 1993, pp.28-41.

18. Radev R., Peneva J. EasyBase - an Experimental NF2 Database System, in Proc.of III-th ACMBUL Conference on Computer Applications, Varna Oct.1993, pp.11-1,5.

19. Зарев З., Ю.Пенева. Представяне на данни в мултимедийна среда. Известия - Списание на икономическия университет Варна кн. 3-4р 1994 г. стр. 110 - 119, 1994;

20. Peneva J., Zarev Z. Object Modeling in Multimedia Environments. Procedings of the Black Sea InfoTech'95, 1995, pp,1.5-1,1.5-6.

21. Peneva J.et al. Performance Evaluation of Egineering Database Applications , Proc. of Int.Working Conf.on Managing Concurrent Manufacturing to Improve Industrial Performance, 11-15.9.1995,USA, pp.214-225.

22. Daneva M., Peneva J., et al.Knowledge-Based Decision Support System for Competitive Software Audit, IEEE Int.Conf. on Systems, Man and Cybernetics, 22-25.10.1995 Canada, pp.1974-1979.

23. Zarev Z., Peneva J. Multimedia Documents - are they complex objects?; in IJ ITA Vol.3,N3/1995, pp.36-39.

24. Entchev W., Peneva J., Angelova J. A Consultation System for Diagnosis of Gastric Lesions. Journal of Analytical and Quantitative Cytology and Hystology, Vol.19, 1997, N1,pp13-18.

25. Желева М., Пенева Ю. Управление на мултимедийни данни. Сборник доклади на Първа регионална конференция "Нови информационни технологии в образованието и обучението", Бургас, 1998.

26. Дурева Д., Пенева Ю. ДИДАКТА-ТЕСТ - информационна система за генериране и анализ на дидактически тестове. Сборник доклади на Първа регионална конференция "Нови информационни технологии в образованието и обучението", Бургас, 1998.

27. Peneva J., Jeleva M. Modeling of Multimedia Data. Int. Journal of Information Theories and Applications, Vol 5, N5, 1998, pp.147-155

28. Daneva M., Peneva J. An Architecture-Based Approach for Analysis and Evaluation of Quality Aspects for Object-Oriented Data Warehouses. Proc. of Technology of Object-oriented Languages and Systems, TOOLS Eastern Europe, Blagoevgrad, June 2-4, 1999, pp.23-31.

29. Peneva J., Tuparov G., Rashev R. Web-based Approach for Managing Library Information Sources. Proc. of 8 International Conference on Human-Computer Interaction, Munich, 22-27.8.1999,Germany, pp.201-204.

30. Peneva J. et. al. Development of a Web-based Assessment System. Математика и математическо образование, 2000, 248-254.

31. Peneva J. Georgiev, S., Arabadjiyski, S. OBIS – A Web-based System for Human Resource Recruitment, Proc. of CompSysTech’2001, 21-22.06.2001, Sofia, Bulgaria, pp.I.6-1-I.6.5.

32. Tuparov G. Peneva J. et al. Web-Based Communication And Student Support Systems For Distance Learning Courses, Proc of 4-th Conference on Internet environment for New Technologies, 10-13 oct. Veliko Tarnovo, 2001, pp. 295-302.

33. Peneva J. et.al. Data Integration through Data Warehouses for a Successful Business Management. 10-th Anniversary International Conference “University in the Third Millenium” – Bourgas Free university, Bourgas, Bulgaria, 2001, pp.174-180.

34. Arabadjiyski St, Peneva J., Marinova,N. OBMS – a Web Based System for Human Resource Management, Proc.of CompSysTech’2002, 21-22.06.2002, Sofia, Bulgaria, pp.III.15-1 – III.15.6.

35. Marinova, N, Arabadjiyski St, Peneva J. The ECMR System – a Multi-tier Solution for Marketing Research, Proc. of CompSysTech’2003, 19-20.06.2003, Sofia, Bulgaria, pp.III.23-1 – III.23-6.

36. Peneva J. et al., Didactical and technological issues during the development process of e-learning courses Proc.of CompSysTech’2004, 19-20.06.2004, Russe, Bulgaria, pp.III.23-1 – III.23-6

37. Juliana Peneva, George Tuparov. An Approach of Teaching Data Management. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'2005, pp.IV.18-1 -18.6, http://ecet.ecs.ru.http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst05/Docs/cp/sIV/IV.18.pdf

38. Tuparov, G., Dureva, D., Peneva J. A Conceptual Model of a Web-based Environment to Support Open and Distance Education. Proc. of International Workshop “Computer Science and Education”, Borovetz-Sofia, 2005 pp. 59-68.

39. Tuparov G., Sivanov S., Peneva J., Assenova P. UML Skills for Software Development in Bulgarian SME, Proc. of the 2-nd International Workshop on “Computer Science and Education in Computer Science”, Borovetz-Sofia, 2006 pp. 37-47, ISBN–10: 954-535-430-5.

40. Peneva J. Ivanov S., Tuparov G. Utilization of UML in Bulgarian SME – Possible Training Strategies, Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'2006, pp.IV.9-1 -9.6, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst06.

СписаниеCommunication and Cognition and Communication & Cognition-Artificial Intelligence

41. Тупаров Г., Пенева Ю. За съдържанието на университетските курсове по дисциплината “бази от данни” и изискванията на Computing Curricula 2005. Математика и математическо образование 2006, 461 – 467, ISBN-10: 954-8880-23-7

42. Дурева, Д. Тупаров Г., Иванов, С., Каращранова Е., Пенева Ю. За готовността на учителите да прилагат технологии за електронно обучение. Национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2006, Отпечатан в Сб. “Образованието в информационното общество”, стр. 73-78.

43. Stanislav Ivanov, Juliana Peneva Restricted Self Directed Learning – a Proper Use of Distance Education. Сб. Доклади на Втора Национална конференция по електронно обучение във висшето образование, Китен, 2006, стр.54-57р ISBN:10-954-07-2413-9

44. Tuparov, G., Tuparova, D., Ivanov, S., Peneva J., Karashtranova, E., Teachers’ Attitude Towards e-Learning Courses in Bulgarian Universities Published in “Current Developments in Technology-Assisted Education” (2006), pp. 1755-1759, IV International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education, Seville, Spain

45. Иванов Ст. Пенева Ю. Дистанционните курсове по информатика – особености, обхват, структура, математика и математическо образование 2007, 363-368, ISBN 978-954-8880-25-1

46. Ivanov S., Peneva J. Distance Learning Courses in Computer Science – Initiation and Design. Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'2007, 14-15 юни 2007, pp IV.8-1-IV.8-6.

47. Tuparov G., Peneva J., Asenova P., Ivanov S. Upskilling to Object-Oriented Software Development with UML Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'2007, 14-15 юни 2007, pp IV.1-1-IV.1-2.

48. Peneva J. Ivanov S., Tuparov G. Utilization of UML in Bulgarian SME – Possible Training Strategies Communication and Cognition-Artificial Intelligence Vol. 23, N° 1-4, pp.83-88.

49. Стайнов П., Иванов Ст., Пенева Ю. Технологично ориентирана магистърска програма по информатика, Математика и математическо образование 2008 - 37-та Пролетна конференция на СМБ.

50. Peneva J. Ivanov S ‘An educational project for master’s program in computing’ в Сборник доклади 9 конференция по Компютърни системи и технологии КОМПСИСТЕХ2008 http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst08/docs/cp/SIV/IV.7.pdf

51. Ivanov S., Peneva J., Tuparov G. Finalizing of Up2UML Project. In Proceedings of the 4-th International Workshop on “Computer Science and Education in Computer Science”, Borovetz-Sofia, 2008, pp.119-129. http://eprints.nbu.bg/view/people/Peneva,_Juliana.html

52. Ivanov S. and Peneva, J. Adaptation of Computer Science Courses for e-learning. Научен електронен архив на НБУ (2008) http://eprints.nbu.bg

53. Пенева, Ю. Иванов, Ст. Развитието на курсовете по информатика в университетското електронно обучение. Научен електронен архив на НБУ (2008) http://eprints.nbu.bg

54. Пенева, Ю. Иванов Ст. Смесеният тип на обучение – необходима стъпка в университетското образование по информатика. в Сборник с резюмета Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, Свищов 2009, стр.361 – 367, ISBN 978-954-23-0427-2.

55. Peneva J. Ivanov St., Andonov F., Dokev N. Digital Objects – Storage, Delivery and Reuse. International Conference i.TECH-2, Madrid, Spain, published in Int. Journal “Information technologies and Knowledge, Vol. 3/ 2009, pp.61- 70, ISSN 13131-0455.

56. Peneva J., Totkov G., Stanchev P., Shoikova R. Automatic generation for Specification of e-Documents – the METASPEED Project. International Conference i.TECH-2, Madrid, Spain, published in Int. Journal “Information technologies and Knowledge, Vol. 3/ 2009, pp.118 - 127, ISSN 13131-0455.

57. Peneva J., Ivanov S. Beyond the Regular University Education: the Move towards Blended Learning, в Сборник с доклади от международна конференция “Информационни технологии в управлението на бизнеса”, Варна 2010, рр. 297-302 , ISBN 978-954-21-0446-9

58. Пенева, Ю. Иванов Ст. “Развитието на една технологично ориентирана магистърска програма по информатика”, в Сборник от Национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2010, стр.38-46, ISSN1314-0752

59. Пенева, Ю. Иванов, Ст “Развитие на магистърската програма “Софтуерни технологии в Интернет” в НБУ” Научен електронен архив на НБУ (2010) http://eprints.nbu.bg

60. Andonov, Filip and Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2011) A Digital Repository at University Department Level. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, 6-10 July 2011 in Sofia and Dobrinishte, Bulgaria . pp. 155-169. ISSN 1313-8624

61. Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Andonov, Filip and Dokev, Nikolay (2011) The Metaspeed project - a progress report. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, 6-10 July 2011 in Sofia and Dobrinishte, Bulgaria . pp. 255-265. ISSN 1313-8624

62. Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2011) Определяне на профила на магистърска програма "Софтуерни технологии в интернет". Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

63. Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2011) Технологично подпомогнато редовно обучение по информатика - полезни практики. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 26-27 май 2011 . pp. 111-118. ISSN 1314-0752

64. Пенева Ю., Иванов Ст. (2012) “Изграждане на цифрови архиви в помощ на електронното обучение”. Сборник с доклади на Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 11-13 май 2012 гр.Свищов рр.269-273, ISBN 978-954-23-0747-1.

65. Peneva J. et al. (2012) Digitization of Cultural Heritage – Standards, Institutions, Initiatives, Глава 1 от научно изследване Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation”, издателство на ПУ, pp.23-65, ISBN:978-954-423-722-6.

66.Пенева Ю., Иванов С., (2012) “Студентското плагиатство в дигиталната епоха, V нац. конф. „Образованието в информационното общество”, ISSN:13140752

67.Peneva J., Ivanov S. “Exposing the Intellectual Assets of a University Department”. Proceedings of the international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE – 2012), October 5-6th, 2012, UNWE, Sofia, Bulgaria, ISBN 978-954-92247-4-0.

68. Peneva J., Ivanov S., Reinforcing Students’ Research Abilities via Digital Repositories 9th annual international conference on computer science and education in computer science, 29 June - 2 July 2013, Fulda/Wurzburg, Germany

69. Пенева Ю., Иванов С., Критерии за оценяване на извънаудиторните форми в програмите по информатика, Шеста НК "Образованието в информационното общество", ISSN 1314-0752, рр.158 - 165

70.Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2014) Образователни задачи и оценяване на стаж и практика по информатика. In: Образованието и изследванията в информационното общество : Сборник доклади от VІІ Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" Пловдив, 29-30 май 2014 г. Институт по математика и информатика, БАН, Пловдив, pp. 192-199. ISBN 9789548986397

71.Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav (2014) Academic Use of Open Digital Archives. In: 3-rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, December 6 – 7th, 2013, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria : Conference Proceedings. University of National and World Economy, Sofia, pp. 83-88. ISBN 9789546445865

72. Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2015) Изменения и допълнения в учебните планове по информатика. Образованието и изследванията в информационното общество : Сборник доклади от VІІІ Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" Пловдив, 28-29 май 2015 г. pp. 129-135. ISSN 1314-0752.

73 Peneva J., Ivanov S. Teaching Information Systems for Bachelor Programs in Computer Science. In: Proceedings of the 4-th international conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2015), October 24-25th, 2015, UNWE, Sofia, Bulgaria. pр.481-487, ISSN 2347 – 7635.

73.Керемeдчиев, Делян and Пенева, Юлиана (2016) Сравнение на резултатите от традиционно и електронно проведено изпитване. In: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики. Издателство на МВБУ, Ботевград, pp. 385-395. ISBN 9789549432701.

74.Peneva, Juliana and Keremedchiev, Delyan (2016) Teacher’s presence and immediacy in e-learning classes. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, May, 2016, pp. 73-77, ISSN 1314-0752, http://hdl.handle.net/10525/2749.

75.Peneva, Juliana (2016) Are the Learning Management Systems Converging? One view on Blackboard Learn and Moodle. В сборник с доклади на шеста национална конференция „Електронното обучение във висшите училища“. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, pp. 259-266. ISBN 9789540741147

76.Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Ivanova, Krassimira and Stanchev, Peter (2016) Challenges to the Support of Bulgarian Open Institutional Repositories. In: Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев : Сборник доклади. Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, София, pp. 143-152. ISBN 9789548986458

77. Keremedchiev, Delyan and Peneva, Juliana (2017) Comparison of Online and Traditional in Class Exams in Computer Science Courses. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June 2017, pp. 69-78, ISSN 1314-0752, http://hdl.handle.net/10525/2823.

78. Peneva J., Ivanov S. (2016) Information Systems for Sustainable Organizations. In: Proceedings of the 6-th international conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), December 2-3th, 2016, UNWE, Sofia, Bulgaria.

79. Peneva J., Ivanov S. (2017) The Content of Software Production Course. In Proc. of the 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 30-July 03 2017, Albena, Bulgaria, pp.97-105, ISSN 1313-8624.

80. Peneva J. et.al. (2017) Instructor’s Presence in Student-Centered Learning. In Proc. of the 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, June 30-July 03 2017, Albena, Bulgaria, pp.159-173, ISSN 1313-8624.

81.Dzhambazov V. Peneva J., Keremedchiev D. Student’s Readiness for E-learning. In Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society", Plovdiv, June, 2018, pp.196-203, ISSN 1314-0752, http://hdl.handle.net/10525/2962

Курсове от текущия семестър: