Електронен каталог

гл. ас. д-р Ирена Николова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
+ 359 2 8110 277
Приемно време:
Понеделник 11:15-13:15 207 II Корпус
Вторник 12:30-14:30 207 II Корпус

Професионална автобиография:


Административна дейност в Нов български университет

от м. октомври 2018 г. - досега

тютор на студенти в Нов български университет

от м. октомври 2014 г. - м. септември 2017 г.

програмен консултант

- бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение "Финанси" и "Счетоводство и одит"

м. февруари 2012 г. - м. септември 2014 г.

програмен директор:

– бакалавърски програми, дистанционна форма на обучение „Финанси”, „Бизнес администрация” (м. ноември 2012 г. - м. септември 2014 г.) и „Маркетинг“ (м. февруари – м. октомври 2013 г.)

– магистърски програми „Международен бизнес” (от м. февруари – м. октомври 2012 г.) и „Управление на туризма” редовна и дистанционна форма на обучение (м. февруари – м. юли 2012 г.)

м. юли 2009 – м. февруари 2012 г.

директор на магистърска програма „Международен бизнес”

м. декември 2007 г. – м. юли 2012 г.

Департаментен координатор по програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот / Еразъм”, департамент "Икономика и бизнес администрация"

Участия в проекти на Нов български университет

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013:

Схема: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Проект BG051PO001-4.3.04-0037 - C0001 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет”, 2013-2015, на длъжност "Ръководител на работна група" за изготвяне на Стандарт за мултимедиен електронен учебник на НБУ и приложения към него;

Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, Проект BG051PO001-3.1.07-0039 “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието”, департамент „Икономика“ НБУ, 2013-2015, на длъжност „Експерт за магистърска програма „Международен бизнес“

Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, 2013-2015, на длъжност „Академичен наставник“

По Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014:

Проект BG05/619 „Училище за активно гражданство: устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (общини или по-малки райони)“, Център за социални практики, лектор по тема „Оценка на въздействието на законодателството и лобизъм“, март 2015 г.

По програмата на Европейския съюз „Еразъм +“ и „Учене през целия живот / Еразъм”:

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на страната на баските (University of the Basque Country) в гр. Билбао, Испания, м. март 2018 г.

Реализиране на преподавателска мобилност в Университета на Лисабон – ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, Португалия, м. март 2017 г.

Реализиране на университетска административна мобилност в Университета в Любляна, Словения, м. септември 2011 г.

Реализиране на университетска административна мобилност в Университета за приложни науки в гр. Лудвигсхафен, Германия, м. май 2009 г.

Други проекти на департамент „Икономика и бизнесадминистрация“, 2007-2010

Участие в междудепартаментен изследователски проект „Ролята на НБУ за трансформацията на обществото”;

Участие в проект по програма ФАР към департамент „Икономика и бизнес администрация”;

Част от екипа за участие в проект „Място за бъдещото” на департамент „Икономика и бизнес администрация”;

Участие в екипа по организацията на честването на 15 години магистърска програма „Бизнес администрация”.

Сертификати от обучения и семинари

Advanced Seminar on International Chamber of Commerce Model Contracts, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, April 2017.

Advanced Seminar on Trade Finance Operations with special focus on Examination of Documents under L/C as per new ISBP 745E, Current developments and practices re. Guarantees, URDG 758, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, June 2016.

Advanced Seminar on Incoterms 2010: the new revised ICC International Commercial Terms – delivery terms used in international and domestic trade, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, June 2016.

Seminar on Trade Finance Operations, organized by the International Chamber of Commerce – Bulgaria, December 2015.

Course “Evaluating Impact: Turning Promises to Evidence”, organized by the Human Development Network and Europe and Central Asia Region of the World Bank, June 2007.

Course “Small and Medium-Sized Enterprise Policies in Japan”, organized by the Ministry of Foreign Affairs of Japan and Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Tokyo, September 2004.

Course “Intermediate Topics in Monitoring and Evaluation: Outcome Measurement”, organized by the World Bank Institute and Europe and Central Asia Region of the World Bank, June 2004.

Чужди езици:

владеене на английски, немски и руски езици;

ползване на испански и италиански езици.


Публикации:


Монографии

Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения, издателство на Нов български университет, ISBN: 978-619-233-028-6, 2018, 379 с.

Учебници

Финансиране на международната търговия, издателство на Нов български университет, ISBN: 978-954-535-889-0, 2015, 264 с.

Финансиране на международната търговия, мултимедиен електронен учебник, Мудъл НБУ, 2014.

Въведение във финансите, издателство на Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-619-233-052-1, 2019, с. 244-250 и с. 264-268.

Глобални пари и финанси, издателство на Нов български университет, издание в екип, ISBN: 978-954-535-676-6, 2011, с. 231-278.

Студии

Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз, рецензирана, Научен електронен архив на НБУ, 2015, 32 с. и В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, ISSN 1313-4760, 2016, с. 1-27.

Усвояване и контрол на средствата от европейските фондове. – В: Годишник на департамент „Публична администрация“, Нов български университет, ISSN 1313-476, 2014, с. 1-43.

Особености при дефиниране на валутния риск. – В: сп. „Диалог” на СА „Д.А. Ценов”, гр. Свищов, ISSN: 1311-9206, 1/2011, с. 1-43.

Валутният риск и неговото управление в условията на финансова глобализация. – В: Годишник на Висшето училище по застраховане и финанси, Том ІV, София, в съавторство, ISSN: 1312-7918, 2008, с.47-79.

Статии

Глобалните икономически рискове - мит или реалност? - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-?9651, 2018, с. (под печат)

„За“ и „против“ развитието на общата търговска политика на Европейския съюз, - В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, ISSN 2603-297X, 2018, с. 438-450.

Факторингът при малките и средни предприятия в международния бизнес, - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-?9651, 2017, с. 37-43.

Валутнокурсовите колебания при формите за плащане в международната търговия, - В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, Нов български университет, ISSN 2534-?9651, 2016, с. 1-15.

Бъдещето на българския лев и Европейският паричен съюз. – В: : Сборник доклади от научна конференция с международно участие, организирана от Бургаски свободен университет и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 17-18 юни 2016 г., Бургаски свободен университет, Бургас, ISSN 1313-8758, 2016, с. 299-306.

Икономиката на България през последните 25 години: преструктуриране и приватизация, Увод, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php, м. май 2015.

Бюджетната политика на Европейския съюз, 2014-2020 година, - В: Сборник с доклади от V международна научна конференция „Демарж или забавен каданс за икономиката и финансите, организирана от катедра „Финанси“, УНСС, 21-24 май 2014 г., Равда; УНСС, ISBN 978-954-644-727-2, 2015, с. 47-53.

Иновационни модели във външната търговия и икономика на България – В: Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция „Лидерството – време е за промени“, организирана от департамент „Бизнес администрация“, Нов български университет, издателство на НБУ, ISBN 978-954-535-898-2, 2015, с. 159-170.

Външната търговия на България след 1989 г. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“, издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1), 2015, Том 1, с.69-75.

Преструктурирането на българската икономика и приватизацията в последните 25 години, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=119, м. ноември 2014 г.

Държавното устройство и икономиката, http://bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=113, м. август 2014 г.

Приложение на факторинга в икономиката по време на криза. – В: сб. доклади от Международна академична конференция "Регионални и глобални измерения на търговията", 18 октомври 2013 г., Икономически университет – Варна, издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0667-8, 2013, с.689-698.

Икономиката на България след кризата в Еврозоната. – В: сб. доклади от Научна конференция с международно участие "Знанието - традиции, иновации, перспективи", 14-15 юни 2013 г., Бургаски свободен университет, Бургас, ISBN 978-954-9370-97-3, 2013, Том ІІІ, с. 245-252.

http://eprints.nbu.bg/view/people/

Съвместни публикации със студенти на Нов български университет

Приоритети и тенденции във външната търговия между Р. България и Р. Франция, съвместно с И. Баханова, дипломант, МП „Международен бизнес“, НБУ – В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес)“, 7 юни 2016 г., Нов български университет, ISBN: 978-954-535-949-1, 2016, с.195-196, с.202.

Състояние и възможности за развитие на паричната политика на Федералната резервна система на САЩ, съвместно с Б. Зашев, дипломант, БП Финанси, НБУ – В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Икономиката на ХХІ век - корпоративна, национална, международна“, организирана от департамент „Икономика“, НБУ, предадена за включване в сборник м. декември 2017 г.

Предизвикателства пред паричната политика на Европейската централна банка, съвместно с А. Касабова, дипломант, БП Финанси, НБУ – В: Сборник с доклади от конференция „Иновации в икономиката“, организирана от департамент „Икономика“, НБУ, предадена за включване в сборник м. ноември 2015 г.

Доклади, представени на конференции от името на Нов български университет

17th Annual Conference of European Economics and Finance Society and City, University of London, Great Britain; presented paper "Challenges for EU-UK Trade Relations during and after Brexit", 21-24 June 2018, London, United Kingdom.

16th Annual Conference of European Economics and Finance Society and University of Ljubljana, presented paper "SMEs and Foreign Direct Investment for Economic Growth: case of Bulgaria", 22–24 June 2017, Ljubljana, Slovenia.

8th Economics & Finance Conference, organized by the Department of Economics - University of Economics, Prague, the International Institute of Social and Economic Sciences and the University of London, presented paper "Digital Currencies and Foreign Exchange Risk: Challenges and Opportunities", 29-31 May 2017, London, United Kingdom.

8th International Conference “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World”, organized by the Faculty of Economics, University of Split, Croatia and Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Department of Accountancy and Finance, Greece; presented paper “Economies in transition: What`s next for Bulgaria, Romania and Hungary?”, 5-8 May 2016, Split, Croatia.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship: Entrepreneurship for technology and innovation – based sustainable development, organized by Istanbul University; presented paper “Impact of Technological Change on Bulgarian Foreign Trade with neighboring countries after EU Accession”, 28-30 May 2015, Istanbul, Turkey.

13th Annual Conference of European Economics and Finance Society hosted by the Centre for Planning and Economic Research (KEPE) and the Department of Economics of the Aristotle University of Thessaloniki; presented paper “Foreign Direct Investments and Multinational Corporations: Impact on European Economy”, 12-15 June 2014, Thessaloniki, Greece.

Курсове от текущия семестър: