Мениджмънт за организационно съвършенство

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

ОС се разглежда като по-висша фаза в развитието на методите за управление чрез тотално качество (TQM), добили изключителна популярност в развитите страни през 1980 и 1990-те години. То е основна характеристика на управлението в началото на 21 век и внедряването му носи сериозни ползи за конкурентоспособността на организацията.

Този подход е особено популярен в САЩ и Европейския Съюз и бързо се разпространява в целия свят. Залегнал е в основата на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност на ЕС (2000) и несъмнено ще се превърне в основен атрибут на управленската практика и в България.

В своя път към ОС страните използват подобни модели. Особено популярен е европейският модел за съвършенство.

Магистърската програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" е разработена в съответствие с основните насоки, възприети от Мрежата от Европейски университети за управление чрез тотално качество" (EUN.TQM) и новите изисквания към компетентността на съвременния мениджър (G. Hammel, 2007, The Economist Intelligence Unit (2008) и Британските стандарти за компетентност на мениджъри и лидери (MSC, 2004).

Подробно представяне на програмата

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство
 • проф. д-р Димитър Тенчев SMMB017 Управление на маркетинга SMMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти SMMB026 Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Иванка Данева SQBM270 Корпоративни финанси
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM179 Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса)
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM118 Психология на бизнеса (управленски тренинг) MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM126 Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) SQBM002 Самопознание и управление на личностното развитие SQBM004 Управленско учене и развитие SQBM005 Учене и развитие в организацията SQBM011 Самопознание SQBM277 Лидерство и организационна култура SQBM381 Изследвания в бизнеса и мениджмънта
 • доц. д-р Елмира Банчева SMMB011 Самоуправление SMMB012 Управленски контрол SMMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB021 Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра SMMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията SQBM012 Ефективно взаимодействие с другите SQBM275 Управление на човешкия капитал SQBM286 Проект: Управление на човешкия капитал SQBM386 Управление на креативността и иновациите SQBM387 Коучинг и менторство
 • доц. д-р Кирил Радев SQBM003 Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство SQBM152 Управление на бизнес процеси SQBM162 Диагностика на организацията чрез самооценка SQBM271 Интегрирани системи за управление SQBM273 Трансформация на организацията
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) MBAM165 Проект: Управление на екипи SMMB026 Проект: Разработване на бизнес план SQBM003 Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
 • доц. д-р Михаил Михайлов SQBM001 Въведение в системното мислене. Организацията като система SQBM150 Стратегическо управление
 • доц. д-р Надя Маринова SQBM280 Интегрирани информационни системи за управление
 • доц. д-р Ренета Димитрова SMMB015 Финансови рамки SMMB016 Работа с бюджети SMMB023 Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация SMMB025 Семинар: Разходи и финансови решения
 • доц. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев SMMB011 Самоуправление SMMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB021 Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра SMMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията SQBM004 Управленско учене и развитие SQBM005 Учене и развитие в организацията SQBM016 Проект: Умения за учене и саморазвитие SQBM151 Маркетинг и фокус към клиента SQBM160 Лятно училище "Лидерство за организационно съвършенство" SQBM161 Практики на лидерството SQBM163 Практикум: Системно решаване на проблеми SQBM277 Лидерство и организационна култура SQBM281 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата SQBM282 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата SQBM381 Изследвания в бизнеса и мениджмънта SQBM386 Управление на креативността и иновациите SQBM387 Коучинг и менторство SQBM390 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация, оценка, защита
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM163 Бизнес контролинг
 • гл. ас. д-р Виктор Аврамов SQBM003 Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова SQBM154 Количествени методи за анализ и контрол SQBM270 Корпоративни финанси SQBM384 Управление на риска
 • гл. ас. д-р Ирена Николова SQBM278 Управление на международната търговия
 • гл. ас. д-р Мария Иванова SMMB012 Управленски контрол SMMB013 Мисия, ценности, етика в организацията SMMB017 Управление на маркетинга SMMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра SQBM002 Самопознание и управление на личностното развитие SQBM011 Самопознание SQBM152 Управление на бизнес процеси SQBM153 Управление на знанието SQBM272 Управление на проекти SQBM275 Управление на човешкия капитал SQBM286 Проект: Управление на човешкия капитал SQBM385 Организационен анализ, дизайн и развитие
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян SQBM384 Управление на риска
 • ас. Лазар Базлянков SMMB015 Финансови рамки SMMB016 Работа с бюджети SMMB023 Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация SMMB025 Семинар: Разходи и финансови решения SMMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра
 • ас. Светла Димова SMMB013 Мисия, ценности, етика в организацията
 • Цилия Стоянова SMMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти
 • Юлиан Узунов SQBM385 Организационен анализ, дизайн и развитие