Електронен каталог

проф. д-р София Шишманова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
8110404
Приемно време:

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

Име СОФИЯ ВАСИЛЕВА ШИШМАНОВА

Образование Магистърска степен “Радио и телевизия” -

Машинно-електротехнически институт (сега Технически университет) - 1958 г.

Работа Българска национална телевизия (1959-1993);

Доцент в НБУ - от 1996 г.

Директор на програма ”Графичен дизайн” (1996 г.-2004)

Директор на магистърска програма “Графично и пространствено проектиране” – 1999 г.

Научни степени и звания Доктор - 1977 г.

Доцент - 1991 г.по технически науки - цифрова телевизия

Почетен професор на НБУ – 2003 г.за принос към Нов български университет, за развитие на компютърните технологии и визуалните изкуства

Международна активност

Член на Българската работна група в ОИРТ (Международна организация за радио и телевизия) - (1967-1983);

Член на Българската работна група в СИВ по електроника (Международен съюз за икономическа взаимопомощ по електроника) – (1975 –1983);

Експерт на БНТ в областта на измервания, телевизионни тръби и телевизионно кино - (1963 - 1993);

Участие в международен проект “Изграждане на Национален технологичен информационен разпространителски център (НТИРЦ)” към МОН (1998- 1999);

Член на експертна група “Мултимедийни технологии” към МОН (1998).

Специализации “Нови технологии в телевизията” - RAI, Италия, (1968 -1969), стипендия на IRI (Институт за модернизация на индустрията);

“Автоматизация на телевизионното производство” - Научно-изследователска лаборатория RAI, Торино, Италия, 1972, стипендия на ЮНЕСКО;

“Нови технологии в телевизионното кино” - Rank Cintel, Англия,1978;

“Цифрова телекиноапаратура” - Rank Cintel, Англия,1980.

Международни публикации “Международный реферативный журналь” –1975, 76, 78;

“Техника кино и телевидения” – 1990;

Доклади с научен принос на сесиите на ОИРТ и СЭВ по електроника (1975-1980);

Статии в български списания с международно признание – “Електропромишленост и приборостроене” и “Радио, телевизия, електроника”.

Публикации 52,от които 5 изобретения и 8 оригинални разработки с внедряване в експлоатация в БНТ (с икономически ефект).

Учебници

Основи на телевизията, “Комитет за телевизия и радио”, 1986;

Телевизионна техника и технология, “Техника”, 1992;

Цифрови камери, “НБУ”, 2002;

ТВ техника и технология, НБУ, 2004;

Кратко ръководство за работа с програмата за графика и анимация “Flash MX”, 2004;

Кратко ръководство за работа с програмата за цифров монтаж “Adobe Premiere”, 2004;

Кратко ръководство за работа с програмата за ефекти “After Effects”, 2004;

Кратко ръководство за работа с програмата за цифров монтаж на платформа МАС “Final Cut Pro”, 2004.

Учебни помагала за курсове-те в НБУ – на електронен носител - система MOODLE и хартиен носител

Учебен филм

Принципи на цветната телевизия, “НПФ”, 1978.

Педагогическа дейност Хон. преподавател във ВИТИЗ (1975 - 1991);

Хон. преподавател в Югозападен университет - Благоевград (1992 - 1994);

Хон. преподавател в НБУ (1994 - 1996);

Доцент в НБУ от 1996 г.;

Хоноруван научен ръководител и консултант за магистърска степен и следдипломна квалификация в Технически университет - София, (1977 - (1991);

Участие в Държавни изпитни комисии за защита на дипломни работи магистърска степен във ВИТИЗ и ТУ (1971-991 г.);

Многобройни квалификационни курсове по телевизия в БНТ и Районните ТВ центрове;

Квалификационни курсове “Въведение в телевизията” за младежта в редица градове в страната.

Курсове в НБУ

WEBM018 Динамика и интерактивност в уеб с

обектно-ориентирани езици

WEBM053 Цвят и ефекти за уеб

CASM141 Компютърна графика и анимация за Web site

Езици Английски, италиански, френски, руски

ПАСПОРТ НА КУРС

WEBM018 Динамика и интерактивност в уеб

с обектно-ориентирани езици

Преподавател Проф. Д-р София Шишманова

e-mail sshishmanova nbu.bg

Анотация

Задача на курса е да запознае студентите със създаването на динамика и интерактивност в уеб с ActionScript 3, JavaScript и Flash CC

За целта в курса се разглеждат: създаване на: символи на бутони и клипове; анимация в Timeline на Flash CS6; запознаване с: ActionScript 3 шаблони за дизайн за напреднали; променливи, обекти и функции; оператори за избор и повторение; оператора switch; създаване на динамика и интерактивност - в ActionScript 3 и JavaScript; създаване и приложения на класа Tween; текстови полета и масиви; 2D и 3D ефекти - в ActionScript 3 ; увод в Flash CC

1.Компетенции

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теория и практика за създаване на динамика и интерактивност в уеб

2) могат:

• да създават динамика и интерактивност в уеб с ActionScript 3 и JavaScript

2. Основни теми по занятия

1. Работно пространство и инструменти в Flash CS6. Създаване на символи на бутони и клипове; анимация и банери в Timeline

2. Елементи на ActionScript 3 и JavaScript – променливи; обекти, масиви и функции

3. Запознаване с ActionScript 3 шаблони за дизайн

4. Оператори за избор и повторения в ActionScript 3 и JavaScript. Приложения

5. Обектите Loader и URL Request в ActionScript 3 и Document и Window в JavaScript. Приложения

6. Създаване на интерактивност и динамика в уеб с ActionScript 3

7. Създаване и приложения на класа Tween в ActionScript 3 – анимация, банери, ефекти

8. Създаване и приложения на оператора switch в ActionScript 3 и JavaScript. Приложения

9. Създаване и приложения на текстови полета и масиви в ActionScript 3

10. Приложения на 2D и 3D – създаване на ефекти и интерактивност в ActionScript 3

11. Компютърно генериране на обекти Sprite с ActionScript 3, JavaScript и HTML5 Canvas

12. Обектно ориентираният език на JavaScript: Създаване на динамика и интерактивност с HTML атрибути на събития

13. Обектно ориентираният език на JavaScript

Създаване на динамика и интерактивност

с form elements

14. Създаване и работа с масиви в JavaScript

15. Увод в Flash CC. Методи за работа с Flash CC

3 Библиографска справка по темите

1. Джоуи Лот и Дани Патерсън. ActionScript 3 с шаблони за дизайн. „СофтПрес“, 2009

2..Adobe Flash Professional CS6. Официален курс на Adobe Systems. СофтПрес, 2013

3. Лекции в електронната система за обучение MOODLE

4.Форми на обучение

Лекции и практически занятия с използване на софтуерни продукти

5. Форми за проверка и оценка на компетенциите - текущи оценки на практическото изпълнение на поставени задачи; конферанс по теми от теоретичната част на курса:

6. Дати на провеждане на текущия контрол.

ПАСПОРТ НА КУРС

WEBM053 Цвят и ефекти в уеб

Преподавател Проф. Д-р София Шишманова

e-mail sshishmanova nbu.bg

Анотация

Задача на курса е да даде на студентите теоретични и практически познания за цвета в дигитална среда.

За целта в курса се разглеждат: историческо развитие на теорията и практиката на цвета; характеристики на цвета; трикомпонентната теория на цвета; цветови модели; дигиталин вид на цветното изображение; цветове в уеб; цветовете в графичния дизайн.

1. Компетенции

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теория и практика на цвета

2) могат:

• да боравят професионално с цвета

в графичния дизайн и уеб

2.Тематичен план

Тематичен план

1. Зрителното възприятие за светлина и цвят.

Характеристики на цвета

2. Трикомпонентната теория за цвета.

Цветови модели

3. Дигитален вид на цветното изображение

4. Разделителна способност на цветното

изображение.

5. Битова дълбочина на цветовете

6. Цветове в уеб

7. Настройки на цветното изображение с Photoshop CS6.

8. Корекцзии на цветното изображение

с Photoshop CS6

9. Корекции на цветовете при печат и за уеб

10. Историческо развития на теорията и

практиката на цвета

11. Хармонични цветове. Избор на хармонични цветове

Четливост на цветовете. Методи за оценка

12. Принципи за изграждане на цветната

композиция в графичното изображение

13. Влияние на цветовете върху зрителя.

Приложение на цветовете в графичния дизайн

14. Работно пространство в After Effects. Монтаж

15. Ефекти. Анимиране на ефектите. Ефекти на прехода

3. Литература

1. John Drew, Sarah Meyer. Colour Nanagement. “Roto Vision”

2. Скот Келби.Цифрова фотография с Photoshop CS. ”Софтпрес”, 2004

3. София Шишманова. Цифрови камери. „НБУ“, 2003

4. Димитър Добревски. Композиция на фото изображения. Издание на НХА

5. Джон Макуейд. Професионален дизайн на бизнес материали.”Софтпрес”

4.Форми на обучение

Лекции и практически занятия с използване на софтуерни продукти

5. Форми за проверка и оценка на компетенциите - текущи оценки на практическото изпълнение на поставени задачи; конферанс по теми от теоретичната част на курса:

6. Дати на провеждане на текущия контрол.


Публикации:


1."За някои термини в колориметрията" Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране",януари 2007 г.;

2. "Създаване на сложен спот цвят" - Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране",януари 2008 г.;

3. "Принтиране с два цвята" - Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране",януари 2008 г.;

4.Нов курс "Технология на цветното изображение" 2007 / 08 г.

5. МЕТОД ЗА ТОЧНА ОЦЕНКА НА ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ПЕЧАТ Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране",януари 2009 г.

6. ТЕОРИЯ НА ДИГИТАЛНИЯ ПЕЧАТ

ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДИГИТАЛНИЯ ПЕЧАТ Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране",януари 2009 г.

7. ЗА ЕДИН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ САЙТ С FLASH Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране", май 2009 г.

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦВЕТА Научен семинар на магистърска програма "Графично и пространствено проектиране", май 2009 г.

Курсове от текущия семестър: