Електронен каталог

доц. д-р Ивайло Стайков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 12:00-14:00 412 I Корпус
Сряда 13:00-16:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Лични данни

дата и място на раждане: 9.08.1970 г. гр. Севлиево, област Габрово

e-mail: istaikov@nbu.bg

web-site: http://lex.bg/members/i_stajkov/

Образование

1. висше юридическо – магистър по право – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – 1994 г.

2. висше икономическо – магистър по финанси – Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – 2003 г.

3. доктор по право – 2006 г.

Място на работа:

Нов български университет – преподавател по трудово и осигурително право, доцент на НБУ; член на Съвета на Департамент "Право" на НБУ

адвокат

Област на научни интереси: трудово право; осигурително право; социално и здравно законодателство; гражданско и търговско право; право на концесиите; антидискриминационно право; медиация

Професионална реализация:

юли 2011 г. – избран за доцент на Нов български университет

ноември 2008 г. – юли 2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)

ноември 2005 г. – септември 2014 г. – юридически консултант на Ректора на Медицински университет – София

януари 2003 г. – декември 2010 г. – юридически консултант на Национален фонд „Култура” към Министерство на културата

февруари 2002 г. – редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет – гр. София

2002 – 2003 г. – юридически консултант на Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката

1999 – 2000 г. – назначен от съда ликвидатор на ЗК “София Инс” АД – гр. София

1997 – 2001 г. – хоноруван асистент по право в НБУ – гр. София

1997 – 2003 г. – хоноруван асистент по право в УНСС – гр. София

1998 – 1999 г. – юридически консултант на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация

1996 – 1999 г. – юрисконсулт във ФК “Делова седмица” АД – гр. София

1995 – 1996 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд

Академична и преподавателска дейност:

от юли 2011 г. – избран за доцент на НБУ; лекционни курсове по трудово право и осигурително право в департамент „Право”

2016 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Академия на МВР пред специалност „Публична администрация”

септември 2009 г. – декември 2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство във Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София

февруари 2009 г. – февруари 2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство в Медицински колеж „Й. Филаретова” – гр. София

2006 г. – 2010 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

юли 2006 г. – избран за главен асистент – НБУ

октомври 2005 г. – публична защита пред СНС по правни науки при ВАК на дисертационен труд на тема “Материалноправна защита срещу дискриминация при упражняване на правото на труд” за получаване на научна и образователна степен “доктор по право”

октомври 2004 г. – март 2005 г. – директор на програма “Право” в НБУ – гр. София

2003 – 2006 г. – член на Комисията по социални дейности и професионална етика към Настоятелството на НБУ

март 2003 г. – избран за старши асистент – НБУ

февруари 2002 г. – избран за редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет – гр. София

октомври 1998 г. – февруари 2005 г. – специализирани учебни курсове “Правен режим на синдикатите” и “Трудови спорове” в Нов български университет – гр. София

2004 г. – лекционен курс по трудово право и осигурително право в Юридически факултет на Технически университет – гр. Варна

октомври 2002 г. – лекционен курс “Хармонизиране на българското осигурително право с изискванията на Европейския съюз” – Бургаски свободен университет

октомври 1999 г. – юли 2003 г. – хоноруван асистент по търговско и облигационно право в УНСС – гр. София

1999 – 2000 г. – лекционен курс по трудово право и осигурително право в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград

1998 – 1999 г. – лекционен курс по облигационно право в НБУ – гр. София – Департамент Публична администрация

1997 – 1999 г. – хоноруван асистент по обща теория на правото и по общо учение за държавата в УНСС – гр. София

юни 1997 г. – януари 2002 г. – хоноруван асистент по трудово и осигурително право в НБУ

Научно-изследователска дейност:

1. две научно-практически книги в съавторство: Наръчник на членовете на управителни органи на АД в България – Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите. С.: Раабе България, 2003-2007, ръководител на авторския колектив проф. д.ю.н. Методи Марков и Практически наръчник на ООД – права и задължения на управителя и съдружниците. С.: Раабе България, 2003-2005, ръководител на авторския колектив Теодора Матеева

2. монографии: Медиация по трудови спорове. С.: Авангард Прима, 2009, 240 с.; Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. С.: Изд. „Авангард Прима”, 2016, 306 с.; Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. С.: Изд. „Авангард Прима”, 2016, 353 с.

3. над 150 публикувани научни студии и статии в периодичния правен печат, юбилейни и тематични сборници, в сборници с доклади от научни конференции

4. 57 мои научни публикации са цитирани от над 35 автора, като повечето публикации са цитирани многократно

5. много от моите публикации са включени в различни библиографски справки и сборници на юридическа литература

6. над 10 участия като член на научно жури по ЗРАСРБ

Членство в професионални и обществени организации:

от 1991 г. – член на Съюза на юристите в България

от 1999 г. – член на Великотърновска адвокатска колегия

от 2014 г. – член на Международния форум на преподавателите към Комисията по биоетика към ЮНЕСКО (The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics)

ноември 2008 г. – юли 2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)

1999 – 2010 г. – Председател на Настоятелството на Студентско читалище “Григорий Цамблак”

2001 – 2007 г. – член на Управителния съвет на Българска национална асоциация на потребителите

2002 – 2008 г. – арбитър в помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите

12.10.2017 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: