Електронен каталог

гл. ас. д-р Виолета Гетова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

2020 – Придобита специалност за СДО по „Фармакология и фармакотерапия“, Медицински Университет - София

2018 – ОНС „доктор“ по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ в ПН 7.3 Фармация с дисертация на тема: „Регулаторни и практически аспекти на участието на пациентите в проследяването на лекарствената безопасност“, Медицински Университет - Пловдив

2016 – ОКС „магистър” в ПН „Фармация”, Медицински Университет -– София, допълнителна специализация по Клинична фармация

Специализации:

2017, 2018 – Фестивал по фармакоепидемиология организиран от Департамент по фармакология, Университет Бордо, Франция

2017 – Квалификационен курс за работа с MedDRA (Medical dictionary for regulatory affairs)

2016 – Квалификационен курс Eudravigilance training electronic reporting of ICSRs in EEA (Еудравиджиланс – електронно подаване на нежелани лекарствени реакции) и EPITT – European Pharmacogivilance Issues Tracking Tool, организирани и проведени от Европейската агенция по лекарствата

Национални и международни проекти:

2018 – Информационна брошура „Лекарствата: Какво знаем и какво не знаем за нежеланите лекарствени реакции?” съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата и Федерация „Български пациентски форум”

2018 – Информационна брошура за пациенти „Пътят на лекарството – истини и факти“ съвместно с Регионалния офиса на СЗО за Европа, Изпълнителна агенция по лекарствата и Български фармацевтичен съюз

2016, 2017 – Работен пакет 5 – „Управление на сигнал” и работен пакет 7 – „Системи за управление на качеството” на проекта SCOPE – Joint action (Strenghtening collaboration in operating pharmacovigilance in Europe) на Европейската Комисия

2016 – Информационна брошура за пациенти относно влиянието на лекарствените продукти върху концентрацията и шофирането

- Рецензент на European Journal of Hospital Pharmacy от 2017

- Член на Български фармацевтичен съюз

- Член на Българско научно дружество по фармация


Публикации:


Курсове от текущия семестър: