Електронен каталог

доц. д-р Ботьо Захаринов

доц. д-р Ботьо Захаринов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0888457001
Приемно време:

Професионална автобиография:


Име:

Ботьо Станимиров Захаринов

Академична длъжност:

Доцент

Образование:

Магистър-инженер по техника и технология на сондиране

/при проучване и добив на полезни изкопаеми и енергоносители/

Основни изследователски интереси в областта на:

- Мониторинг и опазване на околната среда

- Нови възобновяеми източници на енергия

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

- Опазване на почвените ресурси от замърсяване

- Рекултивация и възстановяване на нарушени терени

Възможности за експертиза в областта на:

- Мониторинг на околната среда

-Системи за управление на околната среда,качество и безопасни и здравословни условия на труд

Преподавателски интереси в областта на:

-Екологичен мониторинг

-Опазване на почвените ресурси от замърсяване

-Възобновяеми енергийни източници

-Биогорива

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

-Член на редакционната колегиа на „Balкan Ecology“

Участие в национални и международни проекти:

- Между 2003и 2006г“Изследване качествата на биошлама като заместител на високоенергоемки изкуствени торове” ,финансиран от фонда за стратегически изследвания на НБУ

-Последните 5 години участие в проекти финансирани от МОМН чрез 3 договорни задачи, възложени от ФНИ в Национална научна програма –

Нови технологии в енергетиката,ръководена от доц. д-р Иван Симеонов , задача “Изследване качествата на биошлама като заместител на високоенергоемки изкуствени торове” ,.

-От 2011 г ДДВУ 02/3 „Екологизация на анаеробни биотехнологии чрез комбиниране на ергийни култури и отпадъчна биомаса“

- Ръководител на колектив изготвил ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за

“Разработка и усвояване на газо-кондензатно находище “Койнаре” в блок А-Ловеч, включващочетири участъка: Борован, Враняк, Девенци и Садовец

Инвеститор:„Дайрект Петролеум България”ЕООД, гр.София,2011

По-важни публикации:

Монографии

-Биомаса ,биогаз,биошлам в енергетиката на антропогенните екосистеми –Издателство „Планета 3“С,2013

-Енергийна криза,възобновяеми енергийни източници,устойчиво развитие-Издателство на ФНИ при МОМН,С,2013


Публикации:


над 50 пувликации в областта на опазването на еносистемите от деградация–сп.Минно дело игеология,сп.Почвознание,агрохимия и екология,сп.Селскостопанска наука,сп.Екология и бъдеще и редица участия и доклади на наши и международни научни форуми

Монографии

-Биомаса ,биогаз,биошлам в енергетиката на антропогенните екосистеми 560стр., –Издателство „Планета 3“С,2013

-Енергийна криза,възобновяеми енергийни източници,устойчиво развитие 340стр.-Издателство на ФНИ при МОМН,С,2013

Курсове от текущия семестър: