Софтуерни технологии в Интернет

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на уеббазираните приложения. Обучението се извършва в няколко основни направления - уеббазиран достъп до бази от данни, приложения с архитектура клиент-сървър, комуникиращи през уебсреда, електронен бизнес. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на интернет базираните технологии. Практическите занятия използват последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Програмата се ползва със специалната подкрепа на академичната инициатива на ORACLE, позволяваща международно сертифициране на студентите при преференциални условия. Обучението в програмата преминава през курсове по софтуерни архитектури (курс на Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University), компютърна сигурност в интернет, скриптови езици в интернет, мултимедийни приложения в интернет, програмиране с PL/SQL, програмиране на .Net и J2EE, програмирането на Java, електронен бизнес, глобални мрежи. Извънаудиторните учебни форми включват курсови работи, проекти, стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Софтуерни технологии в Интернет
 • акад. Георги Стефанов, д.н. INFM348 Системи за управление на сигурността на информацията
 • проф. Иван Ланджев, д.н. INFM342 Теоретични аспекти на защитата на данни INFM343 Изчислимост и сложност на алгоритми
 • проф. д-р Иван Момчев INFM119 Обектно-ориентирано програмиране в Интернет INFM169 Проект: Обектноориентирано програмиране в Интернет INFM219 Обектно-ориентирано програмиране в Интернет - II част INFM259 Проект: Обектноориентирано прогармиране ІІ част
 • доц. д-р Васил Къдрев INFM102 Компютърна сигурност в Интернет INFM152 Проект: Компютърна сигурност в Интернет
 • доц. д-р Велина Славова INFM011 Увод в алгоритмите и програмирането INFM041 Самостоятелна работа: Алгоритми и структури от данни
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов INFM121 Мултимедийни приложения в Интернет INFM171 Проект: Мултимедийни приложения в Интернет
 • доц. д-р Георги Тупаров INFM111 Програмиране с PL/SQL INFM160 Проект: PL/SQL INFM210 Разработване на Web приложения с Oracle технологии INFM257 Проект: Web приложения с Oracle технологии INFM310 Oracle бази от данни - основи на администрирането
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова INFM252 Проект: Информационна сигурност в Интернет
 • доц. д-р Емил Стоилов INFM345 Съвременни безжични компютърни мрежи
 • доц. д-р Станислав Иванов INFM002 Увод в програмирането на Java INFM032 Проект: Програмиране с Java INFM263 Проект: Програмиране на .Net и J2EE
 • доц. д-р Юлиана Пенева INFM013 Бази от данни и информационни системи INFM033 Проект: Бази от данни INFM305 Софтуерен инженеринг
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова INFM450 Стаж
 • гл. ас. д-р Николай Милованов ESMM290 Архитектура на софтуерни системи І (на английски език) ESMM292 Проект: Архитектура на софтуерни системи І (на английски език) ESMM390 Архитектура на софтуерни системи ІІ (на английски език) ESMM392 Проект: Архитектура на софтуерни системи ІІ (на английски език)
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова INFM321 Онлайн маркетинг
 • гл. ас. д-р Филип Андонов INFM014 Моделиране на бази от данни INFM043 Самостоятелна работа: Моделиране на база данни
 • гл. ас. Росица Голева INFM004 Oперационни системи и мрежи INFM034 Проект: Операционни системи и мрежи
 • ас. д-р Делян Керемедчиев INFM114 Скриптови езици в Интернет INFM164 Проект: Скриптови езици в Интернет INFM206 Разработка на уеб базирани информационни системи със софтуер с отворен код INFM256 Проект: Информационни системи в Интернет
 • ас. Петко Стайнов INFM103 Информационни архитектури в интернет INFM153 Проект: Информационни архитектури в Интернет
 • д-р Мариана Дамова INFM302 Семантичен Интернет
 • д-р Тодор Цонков INFM205 Програмиране на Java за напреднали INFM255 Проект: Java за напреднали
 • Васил Тодоров INFM301 Управление на софтуерни проекти за Интернет
 • Владимир Иванов INFM004 Oперационни системи и мрежи INFM034 Проект: Операционни системи и мрежи INFM345 Съвременни безжични компютърни мрежи
 • Георги Къдрев INFM346 Обработка на изображения и разпознаване
 • Елена Славчева   INFM315 Мобилни приложения със системи с отворен код INFM316 Разработка на софтуер като услуга
 • Илия Горанов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн INFM036 Проект: Уебдизайн
 • Илиян Закински   INFM213 Програмиране на .Net и J2EE
 • Илиян Занкински INFM002 Увод в програмирането на Java INFM042 Самостоятелна работа: Програмиране с Java INFM313 Разработка на информационни системи с .Net
 • Пано Панов INFM115 Облачни технологии INFM155 Проект: Облачни технологии
 • Светослав Торбов INFM202 Информационна сигурност в Интернет