Киберсигурност

Кратко представяне на програмата:

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

o изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

o стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

o участие на студентите в национални и межуднародни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творчееска изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

През 2013 г. департамент "Национална и международна сигурност" разработи и спечели проект "Симулации в интерес на сигурността", финансиран от Централния фонд за стратегически изследвания на НБУ. В рамките на проекта, в лабораторията на департамента, е изградена компютърна мрежа с инсталация на симулационния софтуер "Visual Battlespace 2", който предоставя пред студентите отлична възможност за придобиване на умения за работа и прилагане на практика на знанията, получени по време на обучението.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

прочети още
Киберсигурност
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM104 Системи за сигурност и отбрана
 • проф. Димитър Йончев, д.н. SCTM125 Теоретични основи на сигурността SCTM128 Самостоятелна работа: Теоретични основи на сигурността SECB003 Възгледи в сигурността
 • проф. д-р Венелин Георгиев SCTM130 Управление на риска в киберсигурността SCTM131 Самостоятелна работа: Управление на риска в киберсигурността SCTM135 Мениджмънт на киберсигурността SCTM136 Самостоятелна работа: Мениджмънт на киберсигурността SCTM252 Планиране на способности на базата на сценарии SCTM257 Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM258 Самостоятелна работа: Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM300 Човешкият фактор в киберсигурността SCTM301 Метрики за киберсигурност SCTM302 Самостоятелна работа: Метрики за киберсигурност
 • проф. д-р Николай Радулов NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност SCTM241 Разузнавателен анализ и киберсигурност SCTM243 Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ и киберсигурност SCTM304 Разузнаване, контраразузнаване, киберсигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM111 Основи на сигурността SCTM125 Теоретични основи на сигурността SCTM128 Самостоятелна работа: Теоретични основи на сигурността
 • доц. д-р Васил Къдрев SCTM306 Конфиденциалност в телекомуникационните мрежи и услуги
 • доц. д-р Димитрина Полимирова-Николова SCTM245 Самостоятелна работа: Системи за откриване и предотвратяване на прониквания
 • доц. д-р Мая Божилова SCTM137 Самостоятелна работа: Сигурност в интернет пространството SCTM225 Тестване на защитени компютърни системи и мрежи SCTM254 Сигурност в Интернет пространството
 • доц. д-р Николай Стоянов SCTM225 Тестване на защитени компютърни системи и мрежи
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SCTM101 Сигурност и защита на информацията в компютърни системи SCTM110 Въведение в киберсигурността SCTM124 Самостоятелна работа: Въведение в киберсигурността SCTM127 Cloud Computing и информационни системи SCTM129 Самостоятелна работа: Cloud Computing и информационни системи SCTM216 Мрежови технологии и киберсигурност SCTM236 Политики за киберсигурност SCTM238 Самостоятелна работа: Политики за киберсигурност SCTM242 Самостоятелна работа: Мрежови технологии и киберсигурност SCTM303 Предизвикателства при кризи в киберсигурността SCTM314 Стаж
 • гл. ас. д-р Стоян Боев SCTM202 Криптографски основи на сигурността SCTM215 Самостоятелна работа: Криптографски основи на сигурността
 • д-р Зарко Здравков SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM239 Самостоятелна работа: Защита на критичната информационна инфраструктура
 • Иво Радулов SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура
 • Калоян Кръстев INFM344 Системи за откриване и предотвратяване на прониквания