Информатика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на информатиката, Увод в алгоритмите и програмирането, Въведение в ел. съобщения и телекомуникационни технологии, Математика, Статистика, Езикът на формалното; практически курсове като - Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи,, Програмиране за напреднали, Обектно-ориентирано програмиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация информатик.

прочети още
 • проф. Иван Ланджев, д.н. CSCB036 Дискретна математика CSCB037 Стаж CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB707 Шумозащитно кодиране CSCB823 Криптография
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. GENB004B Електроника
 • проф. д-р Велина Славова CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB323 Структури от данни CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB817 Обработка на естествен език
 • проф. д-р Георги Тупаров CITB758 Проектиране на бизнес информационни системи CSCB011 Моделиране с UML CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB112 Програмиране CSCB610 Бази от данни и SQL CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър" SOCE802 Техническа документация-част II
 • проф. д-р Красимир Калинов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии
 • проф. д-р Красимир Манев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB039 Алгоритми и програмиране CSCB609 Проект: Алгоритми в графи CSCB706 Паралелно програмиране
 • проф. д-р Марин Маринов CSCB030 Линейна алгебра и геометрия със система за символно смятане CSCB038 Линейна алгебра CSCB315 Аналитична геометрия CSCB642 Математически модели със система за символно смятане GENB045 Математически анализ
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни CSCB651 Основи на мултимедийното представяне CSCB700 Оптимизация за търсачки в уеб CSCB848 Реализация на софтуерни проекти
 • доц. д-р Димитър Атанасов CITB331 Програмиране с Python CSCB315 Аналитична геометрия CSCB632 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти CSCB698 Проект: Скриптови езици CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения GENB002B Статистика
 • доц. д-р Емил Стоилов CSCB013 Компютърни мрежи
 • доц. д-р Ласко Ласков CITB408 Програмиране на Java CSCB033 Парадигми на програмирането CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране CSCB525 Приложно програмиране с Java
 • доц. д-р Мария Николова CSCB655 Приложение на е-бизнеса
 • доц. д-р Мартин Иванов CITB408 Програмиране на Java CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB516 Проект: Програмиране с Java
 • доц. д-р Николай Киров CSCB324 Състезателно програмиране - I част CSCB325 Състезателно програмиране - II част
 • доц. д-р Петя Асенова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне CSCB699 Проект по основи на мултимедийното предствавяне GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Росица Голева CSCB007 Операционни системи CSCB521 Операционни системи (UNIX/Linux) CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET CSCB742 Облачни технологии CSCB766 Програмиране с ASP .NET
 • доц. д-р Светла Бойчева CSCB723 Изкуствен интелект и логическо програмиране
 • доц. д-р Станислав Иванов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии
 • доц. д-р Юлиана Пенева CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB026 Стаж по програмиране CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни CSCB673 Проект: Бази данни CSCB686 Разпределени и обектно-ориентирани бази от данни CSCB695 Проект: Разпределени и обектно-ориентирани БД CSCB732 Софтуерен инженеринг
 • доц. д-р Ясен Горбунов CSCB008 Компютърни архитектури
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSCB026 Стаж по програмиране CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB037 Стаж
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова CITB778 Приложение на информационните технологии в сигурността
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSCB651 Основи на мултимедийното представяне
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET CSCB766 Програмиране с ASP .NET
 • гл. ас. д-р Марияна Райкова CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB112 Програмиране CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране CSCB700 Оптимизация за търсачки в уеб
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB632 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти GENB002B Статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев CSCB023 Автомати и изчислимост CSCB026 Стаж по програмиране CSCB028 Стаж по информационни технологии CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика CSCB036 Дискретна математика CSCB037 Стаж CSCB315 Аналитична геометрия CSCB823 Криптография
 • гл. ас. д-р Стоян Мишев CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB743 Обработка на големи обеми от данни CSCB901 Квантови компютри
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB004B Електроника
 • гл. ас. д-р Филип Андонов CITB331 Програмиране с Python CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии CSCB025 Практика по програмиране и по реализация на бази данни CSCB214 Увод в алгоритмите и програмирането CSCB323 Структури от данни CSCB536 Моделиране и реализация на релационни бази данни CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения CSCB817 Обработка на естествен език
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова CITB408 Програмиране на Java CSCB112 Програмиране CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране CSCB525 Приложно програмиране с Java CSCB869 Java Web Services
 • ас. д-р Димитър Петров CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET
 • ас. Мартин Стойчев CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • д-р Веселин Георгиев CSCB033 Парадигми на програмирането
 • Васил Тодоров CSCB854 Съвременни тенденции в Интернет технологиите
 • Делян Керемедчиев CITB558 Web-програмиране с HTML и JavaScript CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP) CSCB698 Проект: Скриптови езици
 • Дечо Маринов Стоянов   CSCB800 Практическо въведение в софтуерното тестване
 • Деян Енчев CSCB520 JavaScript и NodeJS
 • Димитър Каприел Атамян   CSCB521 Операционни системи (UNIX/Linux)
 • Драгомир Йорданов CSTB720 UX: Функционален дизайн на потребителски софтуер,
 • Йордан Станчев SOCE802 Техническа документация-част II
 • Марина Райкова CSCB035 Лабораторни упражнения по програмиране и дискретна математика
 • Пано Панов CSCB742 Облачни технологии
 • Светослав Торбов CSCB112 Програмиране CSCB212 Обектно-ориентирано програмиране
 • Христо Павлов CSCB554 Системи за обработка на графични изображения