Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Увод в строежа на езика, Езиците на ЕС, Презентации и преговори, Професионална кореспонденция, както и практически курсове като Анализ и разбиране на текст, Писмено и устно изложение, Разговор и слушане с разбиране, Практически курс по език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. LEAB061 Европейски институции (на английски и френски език) LEAB112 Административни институции (на английски и френски език) LEAB138 Институции и международни отношения (английски и френски език) LEAB216 Административни институции (на английски и руски език)
 • проф. Мария Грозева, д.н. LEAB074 Междукултурно общуване (на немски език)
 • проф. Стефан Попов, д.н. LEAB302 Проектът – понятие за проект, проектно предложение, проектно управление
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLS338 Практика: Политически партии
 • проф. д-р Стефан Стефанов LEAB137 Международна икономика (на английски език)
 • проф. Стефан Попов, д.ф.н. LEAB301 Практика: "Управление на проекти"
 • доц. Морис Фадел, д.н. LEAB205 Решаване на казуси (на руски език) LEAB211 Реторика и дебати (на руски език)
 • доц. Тодор Коларов, д.н. LEAB057 Основи на правото (на английски език) LEAB085 Търговско право (на английски език) LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език) LEAB178 Европейски институции (на английски език)
 • доц. д-р Борис Наймушин LEAB066 Прав и обратен превод (английски и френски език) LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB097 Консекутивен превод (английски-френски) LEAB143 Симултанен превод (от и на английски/френски език) LEAB145 Симултанен превод (от и на английски/испански език) LEAB146 Симултанен превод (от и на английски/немски език) LEAB206 Консекутивен превод (английски-руски) LEAB209 Консекутивен превод (от и на английски/руски език) LEAB212 Симултанен превод (от и на английски/руски език) LEAB214 Специализиран превод (английски и руски език)
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB022 Испански език за администрацията LEAB055 Практически курс по испански език LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB094 Синтез и редактиране (на испански език) LEAB120 Културна история на Европа (на испански език) LEAB126 Реторика и дебати (на испански език)
 • доц. д-р Даниела Кожухарова LEAB022 Испански език за администрацията LEAB051 Решаване на казуси (на испански език) LEAB063 Европейски институции (на английски и испански език) LEAB140 Институции и международни отношения (английски и испански)
 • доц. д-р Евгения Благоева LEAB117 Културна история на Европа (на английски език)
 • доц. д-р Елена Савова LEAB023 Немски език за администрацията LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB121 Културна история на Европа (на немски език)
 • доц. д-р Емилия Станкова LEAB133 Дружествено право (на английски език)
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB174 Културна история на Европа (на руски език) LEAB203 Руски език за бизнеса LEAB207 Междукултурно общуване (на руски език) LEAB215 Практика "Редактиране на текст" (на руски език) LEAB217 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски език) LEAB223 Практически курс по руски език
 • доц. д-р Катерина Йочева LEAB133 Дружествено право (на английски език) LEAB134 Дружествено право (на френски език)
 • доц. д-р Мария Иванова LEAB089 Управление на човешките ресурси (на английски език)
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB002 Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB004 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB011 Анализ и разбиране на текст (на английски език) LEAB013 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB019 Английски език за администрацията (на английски език) LEAB024 Презентации и преговори (на английски език) LEAB048 Решаване на казуси (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB091 Синтез и редактиране (на английски език) LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB123 Реторика и дебати (на английски език) LEAB132 Стаж LEAB150 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/немски език) LEAB181 Стаж
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB005 Практическа граматика на английския език (В2) LEAB010 Езиците на ЕС LEAB014 Практическа граматика на английския език (С1) LEAB029 Професионална кореспонденция (на английски език) LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB043 Икономическа география (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB066 Прав и обратен превод (английски и френски език) LEAB075 Специализиран превод (английски и френски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB105 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на френски език) LEAB132 Стаж LEAB181 Стаж
 • доц. д-р Силвия Цонева LEAB081 Гражданско право (на английски език) LEAB082 Гражданско право (на френски език) LEAB085 Търговско право (на английски език) LEAB086 Търговско право (на френски език)
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LEAB285 Международни механизми за защита на правата на човека (на английски език)
 • доц. д-р Станислава Георгиева LEAB208 Основи на счетоводството (на руски език)
 • доц. д-р Татяна Фед LEAB169 Руски език за администрацията LEAB172 Икономическа география (на руски език) LEAB175 Синтез и редактиране (на руски език) LEAB200 Практически курс по руски език LEAB201 Практически курс по руски език LEAB202 Практически курс по руски език LEAB203 Руски език за бизнеса LEAB204 Презентаци и преговори (на руски език) LEAB210 Прав и обратен превод (английски и руски език) LEAB213 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на руски език) LEAB215 Практика "Редактиране на текст" (на руски език) LEAB217 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски език) LEAB223 Практически курс по руски език
 • гл. ас. д-р Александър Андреев LEAB062 Европейски институции (на английски и италиански език) LEAB083 Гражданско право (на италиански език) LEAB087 Търговско право (на италиански език) LEAB113 Административни институции (на английски и италиански език) LEAB135 Дружествено право (на италиански език) LEAB139 Институции и международни отношения (английски и италиански)
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова LEAB008 Практически курс по испански език LEAB017 Практически курс по испански език LEAB051 Решаване на казуси (на испански език) LEAB099 Консекутивен превод (английски-испански)
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB045 Икономическа география (на италиански език) LEAB050 Решанане та казуси (на италиански език) LEAB054 Практически курс по италиански език LEAB067 Прав и обратен превод (английски и италиански език) LEAB072 Междукултурно общуване (на италиански език) LEAB076 Специализиран превод (английски и италиански език) LEAB093 Синтез и редактиране (на италиански език) LEAB119 Културна история на Европа (на италиански език) LEAB125 Реторика и дебати (на италиански език) LEAB129 Консекутивен превод (от и на английски/италиански език) LEAB144 Симултанен превод (от и на английски/италиански език)
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов LEAB116 Основи на маркетинга (на английски език)
 • гл. ас. д-р Елена Спасова LEAB058 Икономика (на английски език)
 • гл. ас. д-р Емилия Димитрова LEAB081 Гражданско право (на английски език)
 • гл. ас. д-р Живко Минков LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език) LEAB115 Административни институции (на английски и немски език) LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева LEAB061 Европейски институции (на английски и френски език) LEAB062 Европейски институции (на английски и италиански език) LEAB063 Европейски институции (на английски и испански език) LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език) LEAB112 Административни институции (на английски и френски език) LEAB113 Административни институции (на английски и италиански език) LEAB114 Административни институции (на английски и испански език) LEAB115 Административни институции (на английски и немски език) LEAB138 Институции и международни отношения (английски и френски език) LEAB139 Институции и международни отношения (английски и италиански) LEAB140 Институции и международни отношения (английски и испански) LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски) POLS333 Самостоятелна работа: Политическа система на ЕС
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова LEAB046 Икономическа география (на испански език) LEAB114 Административни институции (на английски и испански език)
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова LEAB089 Управление на човешките ресурси (на английски език) LEAB109 Съвременна икономика (на английски език)
 • гл. ас. д-р Мария Спасова LEAB094 Синтез и редактиране (на испански език) LEAB099 Консекутивен превод (английски-испански) LEAB103 Практика "Редактиране на текст" (на испански език)
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB006 Практически курс по френски език LEAB015 Практически курс по френски език LEAB025 Презентации и преговори (на френски език) LEAB066 Прав и обратен превод (английски и френски език) LEAB097 Консекутивен превод (английски-френски) LEAB101 Практика "Редактиране на текст" (на френски език) LEAB143 Симултанен превод (от и на английски/френски език) LEAB147 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/френски език)
 • гл. ас. д-р Милена Караджова LEAB059 Въведение в управлението (на английски език)
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB003 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB004 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB010 Езиците на ЕС LEAB012 Писмено и устно изложение (на английски език) LEAB013 Разговор и слушане с разбиране (на английски език) LEAB014 Практическа граматика на английския език (С1) LEAB024 Презентации и преговори (на английски език) LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB043 Икономическа география (на английски език) LEAB048 Решаване на казуси (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB067 Прав и обратен превод (английски и италиански език) LEAB069 Прав и обратен превод (английски и немски език) LEAB070 Междукултурно общуване (на английски език) LEAB076 Специализиран превод (английски и италиански език) LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB099 Консекутивен превод (английски-испански) LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски) LEAB102 Практика "Редактиране на текст" (на италиански език) LEAB106 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на италиански език) LEAB123 Реторика и дебати (на английски език) LEAB129 Консекутивен превод (от и на английски/италиански език) LEAB132 Стаж LEAB144 Симултанен превод (от и на английски/италиански език) LEAB181 Стаж
 • гл. ас. д-р Невена Димова LEAB117 Културна история на Европа (на английски език)
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева LEAB061 Европейски институции (на английски и френски език) LEAB062 Европейски институции (на английски и италиански език) LEAB063 Европейски институции (на английски и испански език) LEAB064 Европейски институции (на английски и немски език) LEAB112 Административни институции (на английски и френски език) LEAB113 Административни институции (на английски и италиански език) LEAB114 Административни институции (на английски и испански език) LEAB115 Административни институции (на английски и немски език) LEAB138 Институции и международни отношения (английски и френски език) LEAB139 Институции и международни отношения (английски и италиански) LEAB140 Институции и международни отношения (английски и испански) LEAB141 Институции и международни отношения (английски и немски) LEAB216 Административни институции (на английски и руски език)
 • гл. ас. Анелия Ламбова LEAB033 Професионална кореспонденция (на немски език) LEAB042 Немски език за бизнеса LEAB052 Решаване на казуси (на немски език) LEAB074 Междукултурно общуване (на немски език) LEAB150 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/немски език)
 • гл. ас. Станимир Мичев LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB055 Практически курс по испански език LEAB068 Прав и обратен превод (английски и испански език) LEAB103 Практика "Редактиране на текст" (на испански език) LEAB145 Симултанен превод (от и на английски/испански език) LEAB149 Оформяне на доклад/дипломна работа (английски/испански език)
 • ас. Мария Ладовинска LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB026 Презентации и преговори (на италиански език) LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB054 Практически курс по италиански език
 • ас. Петко Стайнов LEAB020 Френски език за администрацията LEAB030 Професионална кореспонденция (на френски език) LEAB039 Френски език за бизнеса LEAB044 Икономическа география (на френски език) LEAB049 Решаване на казуси (на френски език) LEAB079 Практика "Лаборатория за езикови технологии: създаване на двуезичен паралелен корпус от специализирани текстове" LEAB080 Самостоятелна работа "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB096 Терминологични ресурси на ЕС (на английски и френски/испански/немски език) LEAB105 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на френски език) LEAB118 Културна история на Европа (на френски език) LEAB122 Информатика - офис модул (на английски език) LEAB124 Реторика и дебати (на френски език) LEAB132 Стаж LEAB142 Информатика - работа в екип. (на английски език) LEAB181 Стаж
 • ас. Петя Петкова - Сталева LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB021 Италиански език за администрацията LEAB026 Презентации и преговори (на италиански език) LEAB031 Професионална кореспонденция (на италиански език) LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB040 Италиански език за бизнеса LEAB045 Икономическа география (на италиански език) LEAB050 Решанане та казуси (на италиански език) LEAB054 Практически курс по италиански език LEAB148 Оформяне на доклад/дипломна работа (на английски/италиански език)
 • д-р Марио Богатинов LEAB057 Основи на правото (на английски език)
 • преп. Анета Чучкова LEAB056 Практически курс по немски език
 • преп. Анжела Ангелова LEAB018 Практически курс по немски език LEAB028 Презентации и преговори (на немски език) LEAB108 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на немски език)
 • преп. Валентина Славова LEAB032 Професионална кореспонденция (на испански език) LEAB036 Практически курс по испански език LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език) LEAB107 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на испански език)
 • преп. Велка Харизанова LEAB056 Практически курс по немски език
 • преп. Веселинка Крушева LEAB037 Практически курс по немски език LEAB095 Синтез и редактиране (на немски език) LEAB104 Практика "Редактиране на текст" (на немски език)
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова LEAB037 Практически курс по немски език LEAB127 Реторика и дебати (на немски език)
 • преп. Даниела Контрерас LEAB036 Практически курс по испански език
 • преп. Диан Карагеоргиев LEAB015 Практически курс по френски език LEAB092 Синтез и редактиране (на френски език)
 • преп. Камелия Джурелова LEAB018 Практически курс по немски език
 • преп. Любка Славова LEAB027 Презентации и преговори (на испански език) LEAB041 Испански език за бизнеса LEAB073 Междукултурно общуване (на испански език) LEAB107 Самостоятелна работа "Превод на документи" (от и на испански език) LEAB120 Културна история на Европа (на испански език)
 • преп. Нора Кръстева LEAB009 Практически курс по немски език LEAB069 Прав и обратен превод (английски и немски език) LEAB100 Консекутивен превод (английски-немски)
 • преп. Райна Димитрова LEAB007 Практически курс по италиански език LEAB016 Практически курс по италиански език LEAB035 Практически курс по италиански език LEAB054 Практически курс по италиански език LEAB072 Междукултурно общуване (на италиански език) LEAB098 Консекутивен превод (английски-италиански) LEAB119 Културна история на Европа (на италиански език) LEAB125 Реторика и дебати (на италиански език)
 • преп. Росица Василева-Сърчелиева LEAB009 Практически курс по немски език LEAB047 Икономическа география (на немски език)
 • преп. Румяна Петкова LEAB041 Испански език за бизнеса
 • преп. Свилена Джурковска LEAB008 Практически курс по испански език LEAB017 Практически курс по испански език LEAB046 Икономическа география (на испански език)
 • преп. Цветилена Кръстева LEAB015 Практически курс по френски език LEAB034 Практически курс по френски език LEAB053 Практически курс по френски език LEAB071 Междукултурно общуване (на френски език) LEAB101 Практика "Редактиране на текст" (на френски език)
 • Димитър Стоянов LEAB084 Гражданско право (на немски език) LEAB088 Търговско право (на немски език) LEAB136 Дружествено право (на немски език)
 • Живко Иванов   LEAB060 Въведение в управлението (на немски език)
 • Карина Симова LEAB090 Основи на счетоводството (на английски език)