Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата: Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на правото, Статистика, Държавно и публично управление, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Концептуални и практически основи на предприемачеството, Основи на стопанското управление, Основи на маркетинга, Организационно поведение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB025D Икономика, общество, бизнес
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB301D Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Жозеф Теллалян BAEB202D Бизнес статистика
 • проф. д-р Иванка Данева BUBB505D Финансиране на бизнеса и иновациите
 • проф. д-р Людмил Георгиев BUBB302D Местна власт и икономическо развитие GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт GENB025D Икономика, общество, бизнес
 • проф. д-р Николай Арабаджийски GENB021D Държавно и публично управление
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB304D Основи на счетоводството
 • проф. Здравко Гъргаров BUBB617D Управление на маркетинговата дейност
 • доц. Тодор Коларов, д.н. BUBB100D Основи на правото
 • доц. д-р Александър Вълков BUBB607D Производствен мениджмънт
 • доц. д-р Ангел Георгиев BUBB601D Предприемачество и бизнес BUBB702D Риск мениджмънт GENB025D Икономика, общество, бизнес
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов BUBB507D Компютърни приложения в бизнеса
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAEB514D Разработване на писмен материал I BAEB515D Защита на разработения материал пред жури I BAEB543D Организационно поведение BAEB558D Практика: Организационно поведение I BAEB614D Разработване на писмен материал II BAEB615D Защита на разработения материал пред жури II BAEB696D Практика : Организационно поведение II BAEB700D Разработване на писмен материал III BAEB715D Защита на писмен материал пред жури III BUBB510D Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество BUBB816D Лидерство, предприемачeство и фирмена култура
 • доц. д-р Елмира Банчева BUBB503D Управление на промените BUBB619D Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Иван Стойчев BUBB806D Ценова политика
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BASB500D Бизнес планиране BUBB701D Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кирил Радев BAEB736D Стаж в бизнес организацията I BAEB744D Бизнес анализ BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB607D Производствен мениджмънт BUBB706D Управление на иновационния процес BUBB803D Системи за управление на качеството
 • доц. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление BAEB514D Разработване на писмен материал I BAEB515D Защита на разработения материал пред жури I BAEB614D Разработване на писмен материал II BAEB615D Защита на разработения материал пред жури II BAEB700D Разработване на писмен материал III BAEB715D Защита на писмен материал пред жури III BUBB506D Теория на организациите BUBB510D Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB609D Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес BUBB804D Управление на проекти BUBB824D Стаж в бизнес организацията II
 • доц. д-р Мария Николова BUBB801D Предприемачество в Е-бизнеса
 • доц. д-р Михаил Михайлов BUBB400D Стратегии за развитие на бизнеса BUBB704D Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB305D Основи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BAEB558D Практика: Организационно поведение I BAEB696D Практика : Организационно поведение II BAEB736D Стаж в бизнес организацията I BUBB617D Управление на маркетинговата дейност BUBB714D Международен маркетинг BUBB801D Предприемачество в Е-бизнеса BUBB824D Стаж в бизнес организацията II
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BUBB104D Концептуални и практически основи на предприемачеството BUBB200D Икономически теории и експериментална икономика BUBB517D Институционална икономика BUBB609D Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес BUBB618D Отчетност на корпоративната социална отговорност BUBB703D Социално предприемачество
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BUBB505D Финансиране на бизнеса и иновациите BUBB823D Банково обслужване на бизнеса
 • доц. д-р Соня Алексиева BAEB413D Бизнес комуникации
 • доц. д-р Станислава Георгиева BUBB508D Счетоводство на предприятието
 • доц. д-р Стефан Стефанов BAEB101D Принципи на микроикономиката BAEB201D Принципи на макроикономиката
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUBB716D Контролинг системите BUBB806D Ценова политика
 • гл. ас. д-р Виктор Аврамов BAEB558D Практика: Организационно поведение I BUBB400D Стратегии за развитие на бизнеса BUBB503D Управление на промените BUBB510D Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество BUBB517D Институционална икономика BUBB518D Индустриална организация BUBB606D Евристични методи и управленски решения BUBB609D Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес BUBB703D Социално предприемачество
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BUBB705D Данъци и данъчна политика
 • гл. ас. д-р Ирена Николова BUBB822D Управление на малкия и среден бизнес
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BUBB702D Риск мениджмънт
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BASB500D Бизнес планиране
 • гл. ас. д-р Милена Караилиева BAEB696D Практика : Организационно поведение II BAEB736D Стаж в бизнес организацията I BUBB619D Управление на човешкия капитал
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BUBB714D Международен маркетинг
 • гл. ас. д-р Теодора Ризова BUBB824D Стаж в бизнес организацията II
 • гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева BUBB516D Конкурентоспособност и иновации BUBB601D Предприемачество и бизнес GENB025D Икономика, общество, бизнес
 • Росица Цанкова BUBB605D Бизнес право
 • Цанко Донков BUBB816D Лидерство, предприемачeство и фирмена култура