История на философията

Кратко представяне на програмата:

Програмата има изследователска насоченост в областта на Историята на философията на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от историята на философията, от гледна точка на постиженията и методите на съвременната философия и на другите сродни хуманитарни и социални науки. Тази програма дава възможност за реализация на самостоятелни и за участие в колективни изследователски проекти, за придобиване на преподавателски опит, за получаване на умения за писане и рецензиране на научни статии и монографии, за изготвяне на доклади и презентации и за изнасянето им на професионални научни конференции. Специален акцент е запознаването на докторантите с широк спектър от съвременни направления и методи във философията и сродните науки като инструменти на историко-философското изследване и по-конкретно със съвременните постижения в "историята на понятията" и в културната и социална история на философията.

прочети още
История на философията

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: 1090
Научна специалност: 1675

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможности за международна студентска мобилност с университети в Германия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма по История на философията ще могат:

- да прилагат съвременни методи за историко-философски анализ;

- да правят аналитични и добре обосновани преценки на философски идеи, школи, произведения и автори от различни епохи, поставяйки ги в специфични теоретични контексти;

- да мислят критично върху сложни комплекси от философски идеи;

- да формулират ясно и на разбираем език философски твърдения и да ги обосновават.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като: гимназиални учители и директори, преподаватели във ВУЗ, изследователи в научно-изследователски институти, медиите, издателската дейност и др.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология