Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Кратко представяне на програмата:

Програмата няма аналог в Република България и в нея са интегрирани теоретичните достижения, практическия опит, добрите практики и примерите за организацията и управлението на публичната администрация. През 2010 г. докторската програма по публична администрация беше акредитирана от НАОА с най-високата оценка "мн. добър" за срок от шест години. През 2016 г. програмата получи втора акредитация от НАОА със срок от пет години - до 20.05.2021 г.

Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" е съгласно Процедурата за обучение на докторанти от Наредбата за учебния процес в НБУ, със стандартен срок на обучение 3 години, и изисква не по-малко от 180 кредита:

1. 90 кредита от научна/творческа дейност;

2. 40 кредита от обучение - 10 кредита от курсове и 30 кредита от докторски минимуми;

3. 20 кредита от преподавателска и/или експертна дейност;

4. 30 кредита от защита на докторска дисертация.

Докторантите придобиват базови знания в областта на публичната администрация в два задължителни аудиторни кредитни курса и специализирани знания в съответствие с темата на дисертацията в три избираеми кредитни курса. Докторантите записват задължително и два от предложените извънаудиторни курса.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: 1068
Научна специалност: 1914

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- ще могат да анализират научната и информационна база и съвременните практики в областта на мениджмънта и контрола на публичната администрация;

- ще познават и прилагат научните постижения в областта на функционирането на публичната администрация;

- ще владеят съвременни информационни технологии и уменията да ги прилагат в публичната сфера;

- ще притежават деловитост, компетентност и лидерски умения за провеждане на успешни европейски и национални политики от обществен интерес;

- ще могат да инициират, провеждат и ръководят самостоятелни и колективни научни изследвания и да прилагат резултатите от тях в преподавателската си и административна практика;

- ще осигуряват повишаването на административния капацитет на публичните организации чрез консултантска и изпълнителска дейност.

Компетентностите са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са специалисти, които могат да се реализират успешно в различни структури от системата на публичната администрация, заемайки длъжности на органи по управление, висши ръководни служители и експерти и да осъществяват преподавателска и научно изследователска дейност в областта на организацията и управлението на публичната администрация.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление