Културна и социална антропология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователски ориентирана и предлага специализирано познание за разнообразието на човешките общества и култури. Студентите ще усвоят знания от различни области на антропологията (икономическа, политическа, символна) и ще придобият умения за сравнително изследване на културите и обществата В Европа, Черноморския басейн и на Балканите. Обучението в програмата преминава през специализирани курсове по антропология на Европа и Евразия, конструиране на културна и национална идентичност, културна памет, трансгранична мобилност и глобализационни процеси, регионализация, методология на антропологичното изследване. При извънаудиторната подготовка на студентите се набляга върху провеждането на теренни антропологически наблюдения и разработването на изследователски проекти. Върху собствено теренно проучване се опира и подготовката на магистърската теза.

прочети още
Културна и социална антропология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антропология
Квалификация: магистър по културна и социална антропология

Практики:

Програмата включва практики чрез участие в теренна работа и емпирични изследвания (включително и международни), инициирани от департамент "Антропология", социологически агенции, НПО, местна администрация.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат:

- знания за културата и социалната структура на обществата в Западна и Средна Европа, Черноморието и Балканите;

- умения за сравнително изследване на култури;

- умения за теренна работа;

- умения за разработване и реализиране на изследователски и приложни проекти в областта на антропологията.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират професионално във висши учебни заведения и научни институти, като експерти в местната и централната администрация, в неправителствени организации, в бизнеса, в организации за проучване на общественото мнение и в други институции, занимаващи се със съвременни социални, етнически и демографски въпроси. Те могат да специализират в конкретна антропологическа проблематика и да продължат обучението си в докторска степен.

Департамент, предложил програмата:

Антропология