Anthropology

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Anthropology

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Anthropology in English
Квалификация: Anthropologist

Практики:

Practical training includes short- and long-term fieldwork, participation in ongoing research projects, participation in cross-disciplinary summer schools, internship.

Международна мобилност:

The program provides opportunities for international student mobility in universities in France, Greece, Switzerland, Turkey, the Czech Republic and Romania.

Компетенции на завършилите програмата:

At the end of the education process the students will acquire

• Knowledge of major concepts, theories and methods in anthropology and the social sciences; basic knowledge of social structures and comparative perspective of cultures and societies; anthropological skills and competences that can be applied in practice

• The skills to conduct fieldwork, to organize and manage research and applied projects, applying anthropological knowledge in various spheres such as culture, local and central administration, industry, advertising, tourism, education, science.

Дипломиране:

Graduation from the program takes place on the basis of a public defense of a Bachelor thesis or a State exam, following the accumulation of the required number of credits. The terms and conditions for the graduation procedures are according with the Standard for the graduation of the Bachelor and Master degrees at NBU.

Професия и възможни заемани длъжности:

Graduates of the program have followed careers in local and central administrations, NGOs, media, museums, corporations, marketing and IT companies, schools and universities.

Департамент, предложил програмата:

Anthropology