Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Цели на програмата: Програма “Неоелинистика” сеотличава с ясно очертан приложен характер, отвореност на обучението, гъвкавост, отчитане нуждите на обучаваните чрез предлагане на свободен избор на курсове. Паралелно с широката теоретична подготовка в областта на новогръцката история и култура, се формират практически умения за усвояване, усъвършенстване и специализиране в различните преводачески практики на изучавания език. Съчетанието между широко профилна и специализирана подготовка има за цел да осигури необходимата и достатъчна професионална подготовка на съвременни висококвалифицирани преводачи по новогръцки език, да формира знаещи, можещи и критично мислещи неоелинисти, с широка обща култура и затвърдени познания в областта на новогръцкияезик, култура и литература. Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общоо бразование, както и основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата, тренингови и теоретични курсове. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата, семинар, практика и стаж.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1391
Квалификация: 1820

Практики:

Практическото обучение включва Eжегоден пътуващ семинар до Гърция и Малоазийското крайбрежие, преводачески семинари и практика в сътрудничество с утвърдени преводачи от новогръцки език.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на Гърция, теорията и практиката на превода;

- умения да водят свободен разговор на новогръцки език, да разбират различни лексикални стилове, като използват политическа, административна, научна, художествена и други видове лексика; да извършват писмен и устен превод на гръцки език; да анализират съвременните езикови и културни явления.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата: неоелинист; преводач, преводач-редактор, редактор - вестник/списание, репортер/журналист в радио, репортер/ журналист в телевизия, кореспондент, колонист, екскурзовод.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания