Езикова и речева патология (на английски език)

Програмна схема

Езикова и речева патология (на английски език)

1-ви семестър

Извънаудиторни учебни форми (некредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)