Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмна схема

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)