CITB800 Криптография

Анотация:

Курсът е с приложен характер и цели да запознае студентите с основите на криптографията, елементарни понятия от теория на информацията, основни методи на криптоанализ, базови криптографски протоколи и някои стандартизирани криптосистеми.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Боев  д-р
проф. Иван Ланджев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните понятия и резултати в криптографията

основните симетрични и асиметрични криптосистеми

основните методи за криптанализ на блокови шифри

основните криптографски протоколи

2) могат:

да създават собствени криптографски примитиви

да оценяват устойчивостта на криптосистеми
Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания и/или умения по

- дискретна математика (теория на числата, комбинаторика, класическа вероятност)

- линейна алгебра

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Tематичният план по курса включва:

1. Делимост в множеството на целите числа.

2. Модулна аритметика.

3. Класически криптосистеми.

4. Машината Енигма.

5. Блок шифри.

6. Схема за разпределяне на секретни данни.

7. Шифър на Фейстел. Data Encryption Standard.

8. Съвършенна секретност - теория на Шенон.

9. Асиметрична криптография (Public Key Encryption).

10. Обмен на ключове - схема на Diffie-Hellman

11. Криптографски хеш функции

12. Електронен подпис

13. Блокчейн технология. Bitcoins

Литература по темите:

Препоръчителна литература към курса, която e налична в библиотеката на НБУ:

1. Johannes Buchmann, Introduction to Cryptography, (2nd edition), 2004,Springer

2. Douglas R. Stinson, Cryptography: Theory and Practice (3rd edition), 2005, Chapman and Hall/CRC

Средства за оценяване:

Tекущият контрол по курса се провежда в две части под формата на електронни тестове.

При положителна оценка от двата теста (поне среден /3/ на всеки тест) и средно аритметичен резултат поне добър /4/ се освобождавате от финалния изпит със средно аритметичния резултат. Присъствието и участието по време на лекции не е задължително, но може да доведе до повишаване на крайната оценка.