CITB191 Стаж по бизнес информатиката

Анотация:

Понастоящем департамент "Информатика" няма договори с фирми за прием на стажанти. В програма "Информатика" тази тази учебна форма носи 18 кредита и изисква 180 часа практика във фирма.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Стоян Боев  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Тази учебна форма е удобна е за студенти, които вече работят като разработчици на софтуер или в сферата на информационните услуги.
Предварителни изисквания:
1. Служебна бележка от приемащата фирма (по-образец), удостоверяваща изпълнението на практиката и съдържаща следните данни: личните данни на студента, календарния период, през който е изпълнен стажът, като какъв е работил стажантът, изпълнявани дейности, оценка за изпълнението.

2. Писмен отчет на стажанта (2-3 стр. печатен текст), съдържащ обща характеристика на основния предмет на дейност на фирмата, място и роля на изпълняваните от стажанта дейности, изисквания към квалификацията му, до каква степен подготовката му е съответствала на тези изисквания, евентуални препоръки към квалификационния профил на програмата.

Документите се предават в офис 611 и се съхраняват в архива на департамента. Отчетът се защитава пред комисия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Определя се в зависимост от изпълняваните от стажанта дейности и се описва в отчета за проведения стаж.

Литература по темите:

Определя се в зависимост от изпълняваните от стажанта дейности и се описва в отчета за проведения стаж.

Средства за оценяване:

Както всеки курс от програмата, стажът се оценява в края на семестъра в групов протокол, а след това - с индивидуални протоколи. Оценката е двукомпонентна:

1. Покриване на изискваните компетенции;

2. Защитаване на отчета пред комисия.