CSCB803 Системи за подпомагане на вземането на решения

Анотация:

Цели на курса – Да запознае студентите с различни модели, методи и системи, подпомагащи вземането на решения при зададени краен или безкраен брой алтернативи в условия на определеност и неопределеност.

Задачи на курса – Да послужи като база за разширяване на знанията, както за методите и средствата за вземане на ефективни решения в условия на определеност и неопределеност, така и за основни типове информационни системи, като системите за подпомагане вземането на решения.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Филип Андонов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще са запознати с основните методи за многокритериален анализ и многокритериална оптимизация. Ще са запознати с типовете задачи за вземане на решения, както и със системи, подпомагащи вземането на решения
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Системи за подпомагане вземането на решения. Функции, характеристики, приложения.

2. Многокритериална оптимизация – общи характеристики, формална постановка на задачите, помощни дефиниции

3. Оптималност по Парето. Лице, вземащо решение. Ценностна функция.

4. Слаба оптималност по Парето и подходяща оптималност по Парето.

5. Основни оценки на множеството на Парето.

6. Многокритериални методи. Подходи, проблеми, класификация.

7. Методи на многокритериалната оптимизация. Метод на претеглената сума.

8. Метод на е-ограниченията

9. Методи, неизискващи информация от ЛВР

10. Интерактивни методи

Интерактивен метод STEP

Метод на удовлетворителните компромиси на Nakayama

Метод на отправните точки

Метод на отправните точки - Геометрична интерпретация и базов алгоритъм

Метод на отправните направления (метод на Корхонен)

11. Многокритериален анализ: постановка, основни понятия и дефиниции

12. Методи за оценка важността на критериите

13. Адитивен и йерархичен тегловни методи за решаване на задачи на многокритериалния анализ

14. ELECTRE метод за решаване на задачи на многокритериалния анализ

ПРОМЕТЕЙ I и II

15. Интерактивен метод CBIM

Средства за оценяване:

две контролни