ARAB834 Самостоятелна работа: "Политическа география на арабския свят"

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат задълбочени знания за структурата на арабските държави, за историческите, географски и културни фактори, довели до тяхното създаване. Студентите се запознават с ключови концепции като държава, нация, национална държава, мултинационална държава и конкретните им проявления в арабския свят. Тези понятия могат да бъдат разглеждани и в историческа перспектива.

Студентите подготвят самостоятелна работа по предварително съгласувана с преподавателя тема и я представят пред колегите си.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• запознават се с основни понятия на политическата география;

• да използват тези концепции за разбирането на съвременния свят като обвържат регионалната конфигурация на арабския свят със създаването на световни конфликтни зони.

2) могат:

• критично да анализират и да разчетат регионалната динамика на арабските страни.

• да проследят връзката между политическите, демографските, географските и икономически фактори и формирането на вътрешната и външна политика на арабските страни.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите се фокусират върху основни геополитически конфликти в района като:

1. Създаването на държавата Израел и израело-палестинския конфликт;

2. История и динамика на израело-арабските взаимоотношения;

3.Предизвикателствата на национализма пред отделните държави и др.

Освен това студентите биха могли да изберат като тема актуалното положение на конкретна страна от региона и се спрат на нейните политически, икономически, културни, религиозни и етнически характеристики.

Литература по темите:

• Джоан Уалах Скот, Политики на булото, София 2007.

• Мирчева, Христина, Близък изток – интереси, амбиции, конфликти (1948-1988), София, изд. „Везни” 1998

• Пеев, Й. Съвременният ислям, София 1999 г.

• Чуков, Вл. Ислямски фундаментализъм. „Изток-Запад”, 2004.

• Bassam Tibi, Conflict and war in the Middle East, I967-91: regional dynamic and the superpowers. London: Macmillan for Center for International Affairs, Harvard University. I993.

• Bassam Tibi, “The Renewed Role of Islam in the Political and Social Development of the Middle East“, в: Middle East Journal, Vol. 37, No. 1 (Winter, 1983), pp. 3-13.

• Bassam Tibi, The challenge of fundamentalism: political Islam and the new world disorder, Califorinia Press, 1998.

• Flint, C. Political Geography: World-economy, Nation-state and Locality, Pearson Education 2007.

• Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, Tauris, 2005 New York.

Средства за оценяване:

писмена задача