ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"

Анотация:

Курсът има за цел да обобщи, разшири и задълбочи познанията на студентите, придобити в аудиторните курсове ARAB832 Ислямската архитектура – образите на невидимото, ARAB812 Суфизмът в текстове и ARAB818 Ислям и политика. В рамките на редовната сесия студентите защитават курсовите си проекти по теми, свързани с посочените курсове. Курсът приключва с пътуващ семинар, който предвижда посещение на културно-исторически места и събития (фестивали, форуми и др.), свързани със значими моменти от арабо-мюсюлманската култура и история. В зависимост от политическата обстановка, семинарът се организира в Турция или някоя от следните арабски страни – Йордания, Мароко, Тунис, Алжир.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• притежават задълбочени знания за историята, културата, религията и политиката на Ориента

2) могат:

• Да се ориентират успешно в противоречивите мнения и оценки за мястото и ролята на Ориента в световната история и култура

• Да анализират исторически извори, съвременни текстове, да съпоставят и пишат текстове, да ситуират исторически и културни сведения в естествената им историческа среда


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите трябва да представят подготвените през семестъра курсови проекти най-късно две седмици преди началото на редовната сесия. Комисията от преподаватели разглежда проектите, като дава допълнителни насоки и указания за работа. В рамките на редовната сесия студентите защитават тезите си пред преподавателите и останалите студенти от курса.

Литература по темите:

І. Основна:

1. Корм, Жорж, История на Близкия изток/от Древността до наши дни. изд. „Рива”, София 2009 г.

2. Луис, Бърнард, Свобода и справедливост в модерния Близък изток, „Ориенталия”, 2010/1.

3. Малинова, Мариана, “Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековен ислям”; в: Разум, Списание за политика и култура, 2/2002, София, с. 124-140;

4. Barry, Michael (1996) Design and Color in Islamic Architecture: Eight Centuries Of The Tile Maker's Art. The Vendom Press, New York.

5. Behrens-Abouseif, Doris (1998) Beauty in Arabic Culture. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, Germany.

6. Bloom, J. and Blair, S. (1994). "The Art and Architecture of Islam: 1250-1800". New Haven and London: Yale University Press.

7. Brend, B. (1991). "Islamic Art". Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

8. Clevenot, Dominique (2000) Splendors of Islam: architecture, decoration, and design; photographs by Gerard Degeorge. New York : Vendome Press; Distributed in the USA and Canada by Rizzoli International Publications through St. Martin's Press.

ІІ. Допълнителна:

1. Джоан Уалах Скот, Политики на булото, София 2007.

2. Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, Tauris, 2005 New York.

3. Bassam Tibi, The challenge of fundamentalism: political Islam and the new world disorder, Califorinia Press, 1998

4. Bosworth, C. E. (1967). "The Islamic Dynasties"Edinburgh

5. Critchlow, Keith (1976). Islamic patterns : an analytical and cosmological approach. New York : Schocken Books.

6. Crowe, S., et al (1972). "The Gardens of Mughal India". London.

7. Elbouri, Tarek and Critchlow, Keith (1993). Islamic Art and Architecture: The System Of Geometric Design. Grnet Publishing Limited, Reading, UK.

8. El-Said, Issam (1989) `Is?am al-Sa`?id, bayna al-`ilm wa-al-fann (The Geometric Art of Issam El-Said.) London, Issam El-Said Foundation.

Средства за оценяване:

семинар

курсов проект