LEAB091 Синтез и редактиране (на английски език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и е насочен към запознаване с основните принципи и подходи при синтез и редактиране на различни видове текст. Целите на учебната дисциплина се изразяват в развиване на умения за лингвистичен анализ, интерпретация и трансформация на текст на английски език.

прочети още
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Нейкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са основните характеристики на различните видове текст

• какви са основните изисквания към синтеза и редактирането на текст на английски език

2) могат:

• да подберат справочни материали по даден езиков или социокултурален проблем;

• да прилагат техниките за анализ, моделиране и редактиране на текст на английски език


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Синтез и редактиране на текстове. Основни цели и понятия

2. Фонови знания

3. Междукултурна компетентност

4. Текст и интерпретация

5. Ключови думи и изрази

6. Анализ на текстове. Описания, дефиниции

7. Анализ на текстове. Синонимия

8. Анализ на текстове. Антонимия

9. Текстови жанрове. Структура на текста

10. Трансформация на графична информация в текст

11. Резюме

12. Редакция на текст. Правопис и пунктуация

13. Редакция на текст. Стил и език

14. Синтез и редактиране на текстове от различни области

15. Синтез и редактиране – самооценка и оценка

Литература по темите:

Речници

Справочници

Енциклопедии

Средства за оценяване:

Тест

Презентация