BASB636D Одиторски стандарти

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът разглежда теми, свързани с усвояването на материята по финансов одит и одиторски стандарти. Целта на учебната дисциплина е да създаде и развие знания за институционалната рамка на финансовия одит и прилаганите одиторски стандарти. Насочен е към изпълнението на две основни функции:

- да разяснява задълбочено и интегрално, но същевременно по достъпен начин институционалната структура на финансовия одит;

- да съдейства за изграждане на умения, необходими в контролната практиката и използването на стандартите.

При интерпретирането на тематичните единици са представени както традиционните подходи, така и съвременните тенденции в областта на одита. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на одита.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

- мултимедия

- интернет

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

- български

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1/ знаят: - технологията на одита;

2/ могат:

- да участват и прилагат стандарти в одитния процес;

- да прилагат отделни методи и техники на одита;
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения: по счетоводството и финансово право

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой

часове

1 Възникване и развитие на одита. Същност, технология и особености на одита лекция 4

2 Видове одит и принципи. лекция 4

3 Правни източници на финансовия одит у нас лекция 2

4 Етапи на одитния процес лекция 2

5 Приемане на одиторски ангажимент лекция 4

6 Планиране на одита лекция 4

7 Осъществяване на одита лекция 4

8 Одиторски доклад. Видове. лекция 4

9 Проследяване изпълнението на препоръките от доклада лекция 2

10 Одиторски стандарти, същност и видове лекция 4

11 Международни одиторски стандарти лекция 2

12 МОС за приемане на одиторски ангажимент лекция 2

13 МОС за планиране на одита лекция 2

14 МОС за осъществяване на одита лекция 2

15 МОС за одиторски доклад лекция 2

16 Международен стандарт за контрол на качеството на одита лекция

17 Международни стандарти на ИНТОСАЙ за одит в ПС лекция 4

18 Основни принципи на одита в ПС лекция 2

19 Указания за финансов одит в ПС лекция 2

20 Одит на изпълнението и одит за съответствие лекция 2

21 Връзка между МОС и ИНТОСАЙ лекция 2

22 Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит лекция 4

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. ЗСП;

2. ЗДФИ ;

3. ЗВОПС;

4. ЗНФО

5. МОС;

6. Стандарти на ИНТОСАЙ;

7. МСППВО.

8. Лекции.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50% 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

УСТЕН ИЗПИТ- презентация на реферат 50% 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Задължително студентите трябва да бъдат изпитани устно и писмено. При комбинираната оценка също се спазва това правило.

- Разработена и защитена /презентация/ курсова работа /реферат/ по определена тема от тематичния план или близка до него в обем 12-15 стр. и задължителна постройка - увод, основна част от няколко точки, заключение и използвана литература, оформена в папка / не джоб /, или качена в Moodle.

- Решаване на тест върху материала.