BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..)

Анотация:

Целта на учебния курс е да формира у студентите умения за четене и анализ на финансова информация за публични компании, за извеждане на тенденции и формиране на заключение за финансовото им състояние, както и за изготвяне на препоръки относно неговото стабилизиране. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните характеристики на финансовото състояние на компанията

- Аналитичните модели за диагностициране на финансовото състояние на компанията

- Алгоритъма на диагностичното изследване на финансовото състояние на компанията

2) могат:

- Самостоятелно да разработят проект, в който анализира финансовото състояние на публична компания от реалния сектор и да диагностицират финансовото й здраве;

- Да търсят, събират и обработват икономическа, статистическа, финансова, отчетна и прогнозна информация за изготвяне на проекта;

- Да прилагат аналитични модели в анализа на финансовото състояние на компанията;

- Да синтезират информацията и да изготвят обосновании заключения за финансовото състояние на публични компании и да предлагат препоръки за неговото стабилизиране или поддържане.

- Да презентират резултатите от диагностиката на финансовото здраве на публична компания.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

Проектът се разработва за публичната компания, за която студентът е разработил коефициентен анализ в предишен проект. Проектът се съставя на основата на информация от финансовия отчет на компанията за пет последователни години. Проектът включва:

Увод (посочват се целта и задачите на проекта, анализиран обект, ползвана литература, ползвани бази данни)

1. Корпоративен профил на компанията (бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял, структурата на собствеността и др.)

2. Диагностика на финансовото състояние на компанията с използване на аналитични модели

2.1. Анализ на финансовото състояние с използване на моделите за финансово равновесие

2.2. Анализ на рентабилността на собствения капитал с използване на модела ДюПонт

2.3. Изследване на темпа на растеж и еталонната динамика на развитие на компанията.

2.4. Диагностика на финансовите затруднения на компанията с използване на модели за банкрут

2.5. Изследване на добавената стойност към интелектуалния капитал с модела VАІС.

2.6. Анализ на пазарната капитализация и Q Тобин през анализирания петгодшен период

3. SWOT анализ на компанията (Силни страни и Слаби страни; Възможности и Заплахи).

4. Заключение - съдържа изводите от диагностичния анализ на финансовото състояние на компанията и препоръките за стабилизирането му (или съхраняването му)

Методическият апарат за разработване на проекта:

1) За съставяне на проекта се използват:

- Аналитични модели (балансовите модели за финансово равновесие, Модел ДюПонт, Модел за темп на растеж (SGR), модел за темп на растеж "златното правило", моделите за прогнозиране на опасността от банкрут на Алтмън, Лис, Тафлер и Бивер, модел VАІС; Q Тобин.

2) Финансовата диагностика на избраната публична компания обхваща 5-годишен период, за който период се събира отчетна информация (баланс, отчет за доходите, отчет за паричния поток).

3) Всички данни, необходими за извършване на разчетите в проекта, се представят в текста под формата на таблици.

4) Проектът съдържа аналитични заключения относно финансовото състояние на анализираната компания през периода, както и препоръки за подобряването му (или за поддържането му), илюстрирани с таблици, графики, фигури.

5) Обемът на проекта е не по-малко от 20 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му. В този обем не се включва баланса, отчета за доходите (ОПР) и отчета за паричния поток, използвани за разработването му и които се представят в приложение.

Оформане на проекта:

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект, в която се включва името на компанията и борсовия й код

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Увод

b) Корпоративен профил на анализираната компания.

c) Диагностика на финансовото състояние на компанията .

d) SWOT анализ

e) Заключение и препоръки.

4. Курсовият проект включва в края списък "Използвана литература и информационни източници". В приложение към проекта се представят финансовите отчети, на основата на които е разработен.

ТЕМАТИКА

Заданието се състои в частичен финансов анализ на компания за пет последователни години (2007-2011 г.), като включва следните конкретни задачи:

1. приложение на метода на хоризонтален анализ върху раздел "Дълготрайни активи";

2. приложение на метода на хоризонтален анализ върху раздел "Краткотрайни активи";

3. приложение на метода на хоризонтален анализ върху раздел "Собствен капитал";

4. приложение на модела за предсказване на банкрут Z score на Алтмън;

5. приложение на модела на Тафлер;

6. приложение на модела на ДюПонт (Рентабилността на собствения капитал)

7. приложние на коефициента на обръщаемост на вземанията (бр. обороти и продължителност в дни)

Освен калкулиране на показателите от студентите се очаква да направят и коментар за състоянието на компанията, да изведат тенденции в нейното развитие и да дадат препоръки за оптимизиране на финансовото й състояние.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Бъфет, М., Д.Кларк. (2011) Уорън Бъфет и анализът на финансовите отчети. Изд. "Изток-запад"

2. Касърова, В. (2005) Диагностика на финансовото състояние на предприятието. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/512/1/DIGNOSTIKA_studia_koreksia.pdf

3. Касърова В. (2010) Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/637/1/FU_1_FINAL.pdf

4. Касърова В. (2010) Темпът на растеж като обект на финансовия анализ. Електронен документ: http://eprints.nbu.bg/625/1/Doklad__2010_PDF.pdf

5. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

6. Савов. С. (2008) Финансов анализ на дейността на фирмата. Изд. "Сиела"

7. Уолш, К. (2008) Ключовите коефициенти в мениджмънта. Изд. "ИнфоДАР"

8. Тимчев, М. (1994). Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс. С., Тракия-М

9. Тодоров Л. (2003) Рентабилност и бизнес риск. С., Тракия-М.

10. Трифонов, Т., С. Трифонова (2001) Финансов анализ на фирмата, ИК "Сиела", Първо издание

11. Atrill, P. Financial Management fot Non-specialist. (2003). Third Edition. Pearson Education

12. Altman, Edward I., (1968) "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy", Journal of Financeq 23 (September): pp. 589-609

13. Bernstein L.A.(1993) Financial Statement analysis - Theory, Application and Interpretaton. 5th ed.

14. Helfert E. (2001). Financial Analysis and Techniques Guide for Managers, The McGraw-Hill

Средства за оценяване:

ПРОЕКТ 100%