TENB025  Практика: Подготовка на пиеса с ученици (консултиране на ученици от езиковите гимназии по проект "Мелпомена")

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да развие у студентите умения и навици за работа в учебна среда, да създаде условия за творческо приложение на придобитите знания за театъра на английски език в рамките на обучението по чужд език на ученици в езикова гимназия. Студентите консултират ученици от езиковите гимназии и им оказват методическо съдействие при планирането, подготовката и организацията на театрално представление в учебна среда в рамките на дейността им по проект „Мелпомена”.

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи при анализ на драматургичен текст на английски език

• основни техники за актьорско превъплъщение

• основни методически познания за планиране, подготовка и организация на театрално представление в учебна среда и като извънкласна дейност

2) могат:

• да анализират драматургичен текст на английски език

• да формулират идеите си, да анализират и обсъждат възможни подходи, интерпретации и начини на работа с драматургичен текст на английски език

• да участват с методически напътствия и консултации в творческия и организационен процес по създаването на театрален спектакъл в рамките на обучението по чужд език на ученици в езикова гимназия и като форма на извънкласна дейност


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Winston, J. (ed.) Second Language Learning Through Drama: Practical Techniques and Applications. Routledge

2. Zyoud, M. Using Drama Activities and Techniques to Foster Teaching English as a Foreign Language: a Theoretical Perspective. http://www.qou.edu/english/conferences/firstNationalConference/pdfFiles/muntherZyoud.pdf

• Допълнителна литература:

1. https://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00794/chapter2.pdf

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ