ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с текстовите характеристики от гледна точка на превода от областта на основната им програма;

• с основните техники на при извършване на специализиран писмен превод;

• с основните преводачески трансформации при работа със специализиран текст;

• с редактирането на преведен специализиран текст;

• студентите изготвят проект (писмен превод по основната специалност), възложен от преподавателя в началото на семестъра).

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р
проф. Мария Китова-Василева  д.н.
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-общите теоретични аспекти в областта на писмения превод;

• основните техники за писмен превод.

2) могат:

• да анализират адекватно различни видове текст;

• да превеждат с нужната функционална адекватност специализирани текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят испански език минимум на ниво В1/В2;

• да имат добри познания по основната си специалност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Според темата, обявена от преподавателя в началото на курса.

Литература по темите:

1. Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993;

2. Moliner, M.: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992;

3. Corripio, F.: Gran diccionario de sinonimos, voces afines e incorrecciones, Ediciones B, Barcelona, 1990;

4. Alsina Franch, J. Y J.M. Blecua: Gramatica espanola, Ariel, Barcelona, 1989;

5. Gomez Torrego, L. : Manual del espanol correcto (2 vols), Arco, Madrid, 1993;

6. Seco, M.: Gramatica esencial del espanol, Espasa-Calpe, Madrid, 1989;

Средства за оценяване:

Студентите, изпълнили формите на текущ контрол – проект „Писмен превод по основната специалност”,- получават оценка от курса от него. Студентите, неизпълнили формите на текущ контрол, получават оценка след представяне на проект „Писмен превод по основната специалност”.