ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж

Анотация:

• Курсът предлага на студентите възможност да се упражняват в превод на филми, както и редактиране на преводен текст. Студентите се обучават да прилагат техниките на подготовка на текста за превод, сверяване с фонограма и редактиране на преводния текст.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да подготвят текст за превод;

• да сверяват скрипт с фонограма;

• да подготвят текста за дублаж.

2) могат:

• да превеждат филми;

• да работят със скрипт и фонограма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да владеят много добре испански език (минимум В1/В2 според Езиковата рамка на Съвета на Европа).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Художественият преводи неговите културни послания.

2 Филмовият превод и културната среда.

Филмов превод и езикова коректност.

3 Фонетични изисквания към филмовия превод. Сверяване на скрипт с фонограма.

4 Превод и ефирен синхрон.

5 Наблюдение на дублаж.

6 Преводачески компенсации при превода на филми.

7 Съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст при художествения и филмовия превод.

8 Адекватното предаване на живата реч в диалога при художествения и филмовия превод.

9 Запазването на кохезията в повествованието и описанието при художествения превод.

10 Цели и задачи на редактирането на преводен текст.

11 Редактиране и саморедактиране.

12 Адекватно предаване на авторския стил.

13 Особености при редактирането на художествен текст.

14 Особености при редактирането на филмов превод.

15 Основни пунктуационни и правописни правила в българския език.

Литература по темите:

1. Записи на филми.

2. Испаноезични тълковни речници.

3. Правописен речник на съвременния български език, София, 1983.

4. Ницолова, Р. Съвременна българска пунктуация, София, 1989.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ НА ФИЛМОВИ СКРИПТОВЕ 100%