ESPB844 Самостоятелна работа "Художествен и филмов превод"

Анотация:

Курсът има за цел да затвърди у студентите уменията за превод на художествен текст (кратки художествени форми), които се изразяват във:

• Прилагане на подходящи стратегии и техники на превод.

• Съхраняване на стилистичните характеристики на изходния текст.

• Адекватно предаване на живата реч при наличие на диалог в текста.

• Запазване на кохезията в повествованието и в описанията в текста.

• Адекватно предаване на авторския стил.

• Съобразяване с изискванията за редактиране на текста.

• Правилно използване на основните пунктуационни и правописни правила в българския език

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат:

• да подготвят текст за превод след извършване на необходимите литературни справки;

• да превеждат адекватно художествен текст с неголям обем от испански на български език;

• да редактират преводен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят много добре испански език и да имат общи познания за историята, културата и литературата на испаноезичния свят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите изготвят писмен превод, възложен от преподавателя в началото на семестъра. За превод се предлагат следните сборници разкази на испански и испаноамерикански автори в електронен формат:

1. Benedetti, M., Con y sin nostalgia

2. Cortazar, J., Final del juego

3. Becquer, G. A., Rimas y leyendas

4. Millas, J. J., Los objetos nos llaman

Литература по темите:

1) Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993

2) Moliner, Maria: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992

3) Янева, Д., Мичев, С.: Испанско-български речник, Везни-4, 2001

Средства за оценяване:

Семестриална курсова работа (превод). Студентите избират за превод един разказ от предложените сборници (или два, ако са от предложения сборник на испанския писател Juan Jose Millas). Предават го в края на семестъра, когато се насрочва и дата за устна презентация.