ESPB880 Проект "Терминологична банка - терминология на ЕС и международните организации"

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа като в продължение един семестър студентите се запознават със спецификата на испанския текст, определят по вид и ситуират жанрово и стилово разнообразни автентични (неадаптирани за учебни цели) текстове, анализират ги езиково, преформулират и формулират подобни. Предвиденият хорариум е разпределен на обща (групова) и индивидуална (самостоятелна) работа на студентите.

Курсът цели:

? да запознае студентите – бъдещи специалисти по испански език – с различните видове писан/четен и говорен/слушан автентичен текст на испански език - информативен, дескриптивен, наративен, инжонктивен;

? да развива у студентите умения да “четат”/“слушат” и интерпретират адекватно даден текст като го ситуират както в културния контекст, така и в езиковия и стиловия регистър;

? да развива у студентите умения да “конструират” смисъла на текста на базата на лингвистични и екстралингвистични /културни/ фактори;

? да развива у студентите умения за изграждане на хипотези и проверка на верността им относно конкретния събитиен контекст на дадения текст;

? да развива у студентите умения за чисто езиков анализ на различни видове текст;

? да развива у студентите умения при боравене с речници и справочна литература;

? да развива у студентите умения да разбират, преформулират, резюмират и синтезират текст на испански език, като се съобразяват с характера и вида на текста, и неговото предназначение.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
гл. ас. Мария Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават особеностите на различните видове текст в структурно езиково отношение (лексикално, синтагматично, фразово и текстово ниво);

• Запознават се със социо-културалния контекст на испаноезичните страни;

• Принципите на контрастивния анализ на текст (от езикова и общо културна гледна точка).

2) могат да:

• четат/слушат, разбират и интерпретират адекватно различни видове текст;

• анализират езиковата структура на текста;

• отграничават проблемните за носители на български език моменти в текста;

• търсят и намират адекватно решение на тези проблемни моменти;

• си служат с различни типове речници;

• съпоставят и коментират различни по вид текстове;

• създават подобни на анализираните типове текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да следват общия езиков курс ESPB 410 и да имат достатъчни знания по испански език; да се запознават с културния контекст и да следят обществено-политическите събития във испаноезичните страни, да имат представа от характеристиките и особеностите на периодичния печат и електронните медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план включва широк спектър от интересно подбрани теми от различни области – ежедневие, проблеми на младежта и образованието, професионалната реализация, развитие на електронните комуникации, мода и стил, култура и литература, история, икономика и политика, екология, медии и реклама, и т.н.; тематичното разнообразие, в методическо отношение, стимулира самостоятелното търсене на решения и като цяло се обогатява социолингвистичната и прагматичната компетенция на студентите.

Литература по темите:

• Сайтове в Интернет

• Испанска и испаноамериканска преса

• Списания и антологии с ексцерпирани статии

Средства за оценяване:

Оценка за резюме на всеки текст, качен в Moodle. За придобиване на кредити устна презентация на текстовете в края на семестъра и п редставяне на речник с новата лексика.