COMB769 Проект "Нови медии"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и да развие изследователските им умения. За целта са разработени три варианта на изследователски проект в областта на новите медии, от които студентите избират един и го изпълняват по време на текущия семестър.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развият практически умения в анализирането и систематизирането на знания в сферата на масовите комуникации.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Варианти за писмени работи:

1. Как новите медии се използват във Връзките с обществеността? Бихте ли ги използвали като основна комуникационна среда? Посочете примери от практиката.

2. Нови аспекти в работата на специалистите при ПР 2.0. Посочете примери от практиката.

3. Какво означава „ПР в реално време” и какви други промени наблюдаваме в ПР стратегиите? Посочете примери от практиката.

Литература по темите:

1. Кино и електронни медии.Михаил Мелтев, Издателски център на НБУ, 2012

2. Думите на медийния преход, Борислав Градинаров, Евгения Николова, Ели Герганова, Маргарита Пешева, Мария Попова, Милко Петров, Силвия Николова-Казандзи, Христо Кафтанджиев, 2010

3. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, Иво Драганов, НБУ, 2012