COMB823 Самостоятелна работа "Реферат върху публикации в областта на масовите комуникациии"

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на масовите комуникации.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

 Боряна Гошева  
проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развивят практически умения в анаизирането и систематизирането на знания в сферата на масовите комуникации.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

След консултация с преподавателя студентът разработва реферат върху публикации в областта на масовите комуникации.

Студентите трябва да анализират поне три публикации в областта на масовите комникации от български или чужди автори. В реферата трябва да се изследват съвременните аспекти на масовите комуникации и да се анализира ролята и мястото на масовите комуникации в съвременното общество.

Литература по темите:

Публикациите трябва да бъдат научни, като могат да бъдат публикувани в списания, книги или онлайн. Могат да бъдат на всякакъв език, като в приложение към реферат студентът трябва да приложи и самите публикации, върху които е направил анализа.

Средства за оценяване:

Реферат върху три научни публикации в областта на масовите комуникации в рамките на 5 стандартни страници. Като приложение се прилагат анализираните публикации.