COMB849 Аудиовизуална адаптация

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с основите на аудивизията и начините, по които литературното послание се превръща във визуално внушение.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Невелина Попова  д-р
проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основите на аудиовизуалната терминология и изказ, принципите на дразатургически разказ

2) могат: да предават литерутерни послания чрез аудиовизуални внушения


Предварителни изисквания:
Да владеят добре български език и умение за изграждане на писмен разказ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Заглавие на темата

Въведение в теорията на изображението

Въведение в теорятията на драматургията

Драматупгичен герой, конфликт и сюжет

Анотация, синопсис, трийтмънт (либрето), сценарий. Литературен сценарий и работна книга

Що е кино: основни понятия.

Основни понятия в аудиовизията

Изразни средства на камерата

Фотографиране на действието

Визуални акценти

Атмосфера на действието

Изразни средства на монтажа

Аудиовизуални жанрове и визуална изразност

Новинарска емисия

Публицистични и обзорни предавания

Обобщение

Литература по темите:

-Карайорданов, Георгил Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

-Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.:Титра, 2008.

-Монтегю, Айвъри. Светът на киното. С.: Наука и изкуство, 1971.

Средства за оценяване:

Курсова работа

Защита на курсовата работа