COMB833 Самостоятелна работа "Творчество във връзките с обществеността"

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на връзките с обществеността.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще могат:

- да оценяват ролята на креативността във връзките с общественостт

- да прилагат в практиката техниките за генериране на идеи

- да анализират и оценяват адекватността на идеите за комуникациите


Предварителни изисквания:
записване на курс СОМВ809

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

След консултация с преподавателя студентът разработва презентация по зададена тема:

Креативността в корпоративните комуникации

Студентите трябва да анализират ролята и мястото на креативността в комуникациите на съвременните корпорации и да илюстрират мненията си с примери от световната и българската практики.

Литература по темите:

1. Латерален маркетинг: Нови техники за нестандартни идеи - Филип Котлър, Фернандо Триас де Бес

2. Бъди идеяист: Провокирай раждането на идеи на работното място - Джак Фостър

3. Как се раждат идеите - Джак Фостър

4. Странните идеи, които вършат работа - Робърт И. Сатън

5. Успешната иновация - как да насърчим и развием добрите идеи - Мишел Сире, Жан Ламиман

6. Каквото и да си помислиш, помисли обратното, Пол Арден

Средства за оценяване:

Предаване и представяне на проект по зададена от преподавателя тема, в размер на не по-малко от 10 стандартни страници.