CSTB642 Анимационни техники

Анотация:

Курсът отразява промените които претърпя светът на анимацията .Появиха се принципно нови планови стратегии , нови технологични идеи, изразяващи се най-общо в преминаване от директивна анимация, към изчислителна среда , получена от взаимодействието на анимационното осигуряване и богатите възможности на програмните езици. Към биомеханичния, ритмичен , драматически и пр. анализ, се прибави и алгоритмичният. Анимацията априори е аритметизирана, има развит апарат за индексиране, което дава възможност, действията и отношенията между обектите да се представят като функции от числа. Най -общо тези промени включват:

• Тотална база данни, комутативна и разчленима;

• Структура позволяваща полиморфизъм и редактируемост нагоре и надолу по йерархията;

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Използваните в практиката техники

• Технологичната организация на производството на продукти с анимация

2) могат:

• Да организират реализацията на продукти с анимация.да подготвят необходимата документация

• Да изберат софтуер за професионалните си нужди в зависимост от спецификата на проекта, върху който работят.


Предварителни изисквания:
да имат знания и/или умения:

• Практически умения за работа с графичен софтуер

• Основни умения за художествена работа – рисуване, работа с форми и цветове, графична композиция и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

" Естетически социални и технологични последици от появата на модерните технологии.

" Анимацията в нова динамична среда.

" Класификация на техниките.

" Анимация на системи. Риг.

" Технологична организация на производството на Аним. филм.

" Превизуализацията като синхронно и паралелно протичане на етапите от производството.

Упражнения

" Ретаргетинг.

" Нелинейна организация. Графове от поведения.Споделени графове от поведения

" Тримерна анимация в персонален компютър.Популярен софтуер.

" Двумерна анимация в персонален компютър.Популярен софтуер

Литература.Анимация на растерна и векторна графика.

" Превизуализация

Литература по темите:

1. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles, and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion, and Internet Animators - by Richard Williams

2. Cartoon Animation (How to Draw and Paint Series) - by Preston Blair

Средства за оценяване:

Практически Упражнения-40%

Участие и активност по време на лекциите-40%

Тестове-20%