CSTB883 Самостоятелна работа: Мултимедийни технологии

Анотация:

Основна задача на курса e демонстриране на познания и умения за използуването на мултимедийните системи и за създаване на мултимедийни приложения в среда WINDOWS.

Краен резултат от работата на студента е създаването на завършен мултимедиен продукт със съответната документация. За целта студентите изпълняват последователно три подзадачи:

• Работейки самостоятелно със съответната специализирана литература, препоръчана от преподавателя, студентът разработва реферат по зададената тема и работна структура (логически връзки, последователност на изложението), за създаването на продукт, представящ съдържанието на реферата - оценява се съдържателната част, отразяваща знанията на студента по зададената тема. Изисква се печатно оформление на разработения реферат и работната схема;

• Създаване на сценарий на мултимедийното представяне на реферата за целите на семинарно обучение, самостоятелна работа, маркетинг, енциклопедия, игра и др. Сценарият се онагледява с презентация на PowerPoint;

• Създаване на мултимедиен продукт по разработената структура (например семинарно занятие с контролни тестове и адаптивно управление на обучението), представящ зададената тема и неговата защита - оценяват се естетическите, функционалните и технологичните характеристики на приложението и уменията за работа с мултимедийни среди.

Съществен елемент от разработката на мултимедийното приложение е изискването то да функционира еднакво добре както офлайн, така и онлайн.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Господин Желев  д-р
гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използуват на мултимедийните системи и как да създават мултимедийни приложения в среда WINDOWS; как да работят с TOOLBOOK;

• кои са и как да използват основни класове алгоритми и структури данни; основните принципи на обектно ориентираното програмиране и реализацията им със средствата на езици от високо ниво (OPENSCRIPT);как самостоятелно да изграждат и реализират интерактивен сценарий.

2) могат:

• да проектират и реализират интерактивни мултимедийни приложения, включвайки анимации, текст, графичен, аудио и видео материал; да предвиждат възможната реакция на потребителя и да направят избор за най-подходящите средства за навигация в приложението; самостоятелно да разработват на проблеми с езика от високо ниво OPENSCRIPT; да разработват приложения с обучителна цел, включващи тестов контрол на придобитите в приложението знания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За работа в среда на WINDOWS, познания в областта на компютърните мрежи

• Познания и умения по обектно ориентирано програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

--

Литература по темите:

1. Дамянова Т. - Мултимедия., Из-во “Информа”, София, 1996;

2. Желев Г. Ж. - Пpилoжениe нa Видеокомпютърните системи в образованието., Из-во Texникa, София, 1988;

3. Попов П. и др. - Памети с оптични дискове, Из-во Техника, 1988 г., С;

4. Желев Г. Ж. - Методика за създаване на видеофилми с компютърна графика и анимация, Из-во ТУ- София, 1992 С;

5. Мюлер А. - Мултимедия и компютри Из-во “Техника”1995,С.;

6. Сачкова Е. - Касетни видеомагнетофони, Из-во “Техника”, 1988, С.;

7. Лазаров С. - Електронна музика и синтезатори, Из-во “Техника” 1986,С.;

8. Aндреев С. и кол. - Звукови карти и файлови формати, Из-во “Mouse”, 1994, С.;

9. Рачев Б., Йорданова С., Наумов В. - Мултимедия и компресия на информация, Из-во МТ-МТ Прес, Варна, 1995;

10. Христов П., Карагьозов В. - Интернет за всеки, Из-во “Експрес”,1996, С.;

11. Иларионов Р. - Компютърна периферия, Из-во “АлмаМатер”, Габрово, 1997 г,;

12. Вернер Ингенблек - Все о мультимедии, Из-во ‘BHV’, Киев, 1996г.;

13. Burger J. - The Desktop Multimedia Bible, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA,1993;

14. Tway L. - Multimedia In Action, AP Profesional, London,1996;

15. Nielsen J. - Multimedia And Hypertext, The Internet and Beyond, AP Profesional, London,1996.

16. Tay Vaughan – Multimedia: Making It Work, Osborn McGraw Hill, Barkley, California, 1966, Third Edition.

Тей Воген – Мултимедия, практическое руководство, Попурри, Киев, 1997.

Допълнителна литература:

Multimedia Toolbook - User Guide

Аutorware Profesional- User Guide

MicroMedia Director- User Guide

Средства за оценяване:

Документация на проекта - 50%

Мултимедийно приложение - 50%