BAFB819 Проект:"Определяне фундаменталната стойност на публична компания"

Анотация:

Целта на учебния курс е да даде знания и да формира у студентите умения за извършване на пазарна оценка на бизнеса чрез използване на известни оценителски подходи и методи. Проектът се разработва за публична компания от реалния сектор, на която се определя фундаменталната стойност и тя се сравнява с пазарната капитализация. На тази основа се определя асиметрията между двете стойности към датата на оценката. Използват се придобитите знания от аудиторни и извънаудиторни курсове в програмата.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същността на категорията "стойност", видовете стойност и сферите на тяхното приложение

" инструментариума (подходи и методи) за оценка на стойността

" възможностите за използване на стойността като цел на управлението на компаниите

2) могат:

" самостоятелно да разработят проект, в който определят фундаменталната стойност на публична компания от реалния сектор и я сравняват с пазарната й капитализация;

" да търсят, събират и обработват информация за изготвяне на проекта;

" да прилагат на практиката оценителски подходи и методи

" да коментират обосновано допускания и резултати, получении в хода на оценката.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Увод (посочват се целта и задачите на проекта, ползвана литература и бази данни, дата на оценката, кратко резюме на оценката)

1. Краткък макроикномически обзор (характеристика на икономическата среда, в която функционира оценяваната компания)

2. Корпоративен профил на компанията (бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял, структурата на собствеността, притежавани сертификати и др.)

3. Кратък финансов анализ (анализ на ликвидността, платежоспособността и деловата активност, анализ на рентабилността, изследване на опасността от банкрут)

4. Оценка на фундаменталната стойност на компанията

4.1. Характеристика на фундаменталната стойност - особености, предимства, недостатъци

4.2. Определяне на фундаменталната стойност по метода на DCF

4.3. Определяне на пазарната капитализация на компанията

4.4. Сравнителен анализ на фундаменталната стойност и пазарната капитализация на компанията и определяне на асиметрията между тях.

5. Заключение (коментар за очакванията на инвеститорите, отразени в пазарната капитализация и потенциала на компанията, очертан от фундаменталната стойност).

Методически апарат за разработване на проекта

1) За разработване на проекта се използва информация от БФБ, КФН, сайтовете http://www.infostock.bg; http://www.investor.bg/ и на оценяваната компания.

2) Финансовият анализ на избраната публична компания обхваща 4-годишен период, за който период се събира отчетна информация (баланс, отчет за доходите).

3) Всички данни, необходими за извършване на разчетите в проекта, се представят в текста под формата на таблици, графики, диаграми.

4) Проектът, освен необходимите формули и данни за разчетите, съдържа и аналитични заключения относно очакванията на инвеститорите и потенциала на компанията да генерира стойност.

5) Разчетите по метода на оценка се представят последователно и изчерпателно с оглед да могат да бъдат верифицирани.

6) Обемът на проекта е до 20 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Увод

b) Корпоративен профил на анализираната компания.

c) Финансов анализ на компанията .

d) SWOT анализ

e) Заключение и препоръки.

4. Курсовият проект включва в края списък "Използвана литература и информационни източници". В приложение към проекта се представят финансовите отчети, на основата на които е разработен проекта.

Литература по темите:

1) Касърова В. Бизнес оценяване - лекционни бележки. [Електронен документ] - http://eprints.nbu.bg/515/1/Ocenka_obshto.pdf

2) Касърова В., С.Башева, С.Ангелов. Практикум по бизнес оценяване. НБУ, С., 2004

3) Касърова В., С.Праматарска, Р.Лазарова (2009). Сравнителният подход в оценката на бизнеса в условията на формиращ се пазар. Сб. Финансови решения: изследвания и практики. НБУ. [Електронен документ] -http://eprints.nbu.bg/948/1/13_VK_SV_R.pdf

4) Касърова В., Л.Сяров (2011) Емпиричен анализ на връзката между ЕVА и МVА в компании, представени на Българската фондова борса. Електронен документ - http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/economics%20and%20business%20administration/research/NBU_Conference_Finance_2011_Reports_Collection.PDF. Сборник от научно-практическа конференция с международно участие "Корпоративните финанси на формиращите се пазари". С., НБУ, 12-13 септември 2011, ISBN 978-954-535-679-7; стр. 163-192

5) Ненков, Д. (2005) Приложение на съвременни модели за оценка на цели предприятия в България, сп. Икономически алтернативи, бр.1 и бр.2, 2005

6) Copeland, T., Koller, T. (2000) Valuation workbook, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2000

7) Damodaran, A. (2002) Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002

8) Pablo Fernandez. (2002) Valuation Methods and Shareholder Value Creation. Academic Press

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а) оценка на проекта, предаден в МУДЪЛ и

б) оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.