BAFB840 Самостоятелна работа: Оценка на бизнеса

Анотация:

Разработването на самостоятелна работа по оценка на бизнеса има за цел да формира умение за търсене и обработване на отчетна и пазарна информация и прилагане на методите за пазарна оценка на компании - публични и непублични.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

o Източниците на информация за съставяне на пазарна оценка

o Правилата, алгоритъма и инструментариума на оценителската дейност

Могат да:

o Прилагат практически методите за оценка при определяне стойността на публична или непублична компания

o Изготвят цялостен писмен доклад за оценка


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. ПРОЕКТЪТ се предава по електронен път, в Moodle НБУ. Наименованието на изпращания файл съдържа сигнатура на проекта, фамилията на студента, факултетния му номер и календарната година (напр. МВАМ 379_Ivanov_24242_12). В Мoodle файлът се сканира за плагиатство.

2. Проектът се разработва на тема "АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНО ТЪРГУВАНИ КОМПАНИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРНИ МНОЖИТЕЛИ" (на примера на ........посочва се наименованието и борсовия код на компанията). Обект на анализ е конкретна компания, представена на Българската фондова борса. Анализира се поведението на компанията през последните три години.

3. В качеството на аналитичен инструментариум се използват следните:

ПАЗАРНИ МНОЖИТЕЛИ:

" Цена/Чиста (нетна) печалба (Р/Е)

" Цена/Нетни приходи от продажби (Р/S)

" Цена/Счетоводна стойност на акция (P/B)

" Цена/Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви (P/EBIT)

" Пазарна капитализация и пазарната добавена стойност (МVА) за всяка от анализираните години

4. Посочените множители се изчисляват и анализират за всяка компания към края на всяка от анализираните години.

5. Всички данни, необходими за извършване на разчетите в проекта, се представят в основния текст на проекта под формата на таблици, графики, диаграми. Проектът, освен необходимите формули и данни за разчетите, съдържа и аналитични заключения относно поведението на компаниите през периода и тенденциите в изменението на показателите.

Литература по темите:

. Избор на български компании, които се търгуват на фондовата борса и събиране на информация за тях. Информацията, необходима за проекта се събира от:

" Българската фондова борса -

http://www.bse-sofia.bg/?page=FinancialReportsOfIssuers

http://www.bse-sofia.bg/index.php?site_lang=bg

" Инвестор бг - http://kompanii.investor.bg/

" Инфосток - http://www.infostock.bg/infostock/control/issues/shares

" Комисия за финансов надзор - http://www.fsc.bg/go.idecs?c=713

В проекта освен наименованието на компанията се отбелязва и кода й на борсата (например, Каучук АД (KAU/4KU)

Средства за оценяване:

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на работата

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват. Съдържателната част на проекта включва:

Увод (съдържа целта на проекта, информационни източници, вида на финансовия отчет, използван като информационна база, период на анализа и др.п.)

Корпоративен профил (до 2 стр.) - включва представяне на изследваната компания

Сравнителен анализ на пазарните множители

Изводи

Използвана литература и информационни източници.

ПРИЛОЖЕНИЕ (тук се включват финансовите отчети, използвани в процеса на разработката).

3. Оформянето на проекта е според изискванията за дипломна работа, печатен текст, с обем до 15 стр., илюстриран с таблици, графики и фигури.