TCMB508 Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор

Анотация:

Курсът разглежда основните теоретични и приложни аспекти на бизнес планирането и управлението на телекомуникационен оператор чрез представяне на процеса на планиране, чрез планиране на търсенето, на приходите от продажби общо и по видове услуги, на маркетинговото планиране, на планиране на годишните и инвестиционните разходи, съставяне на бизнес модел, анализ на редица финансови индикатори и оценка на инвестиционните решения.

Целта на курса е усвояването на основните съвременни правила за планиране и управление на бизнеса в условията на преход към либерализация, конкуренция и пазарно и потребителски ориентирано поведение, начините за оценка на състоянието и намеренията.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания:

основни икономически познания в областта на телекомуникационния бизнес;

основните съвременни правила за планиране на бизнеса на в условията на преход към пълна либерализация, конкуренция и потребителско ориентирано поведение;

начините на оценка на състоянието на операторите и техните намерения в условията на засилена конкурентна среда;

Умения:

да планират корпоративната дейност на телекомуникационен оператор като цяло;

да планират отделните приходни и разходни елементи по видове услуги и да правят избор на алтернативни инвестиционни решения;

ползват техниката и инструментариума на пресмятането, оценките и решенията при движението на паричния капитал в телекомуникациите;

да правят анализ на външната и вътрешната пазарна среда и предизвикателствата;

да разбират формите и начините на финансиране и инвестиране;

да използват знанията си като база за по-лесно навлизане в курсовете по мениджмънт и маркетинг в телекомуникациите.


Предварителни изисквания:
Основни познания от базово обучение икономика на телекомуникациите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Общ процес на планиране и ролята на бизнес плана.

2. Визия, мисия и стратегия.

3. Представяне на бизнес план.

4. Бизнес план и бизнес модели.

5. Маркетингово планиране.

6. SWOT анализ и предизвикателства.

7. Маркетингови концепции и сегментиране на телекомуникационния пазар.

8. Прогнозиране на търсенето.

9. Прогнозиране и планиране на приходите.

10. Капиталови разходи.

11. Икономически живот на активите по елементи на мрежата.

12. Инвестиционни разходи по елементи на мрежата.

13. Оперативни разходи.

14. Тенденции и динамика на видовете оперативни разходи.

15. Планове за подобрения

Литература по темите:

Основна:

Европейската регулаторна рамка за електронните съобщения

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm

Националната секторна политика за електронните съобщения http://www.crc.bg/

Закон за електронните съобщения http://www.crc.bg/

Курс лекции ТСМВ 508 “Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор”

Допълнителна:

Материали за обществено обсъждане по проекти на общи и нормативни административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕП на Комисията за регулиране на съобщенията http://www.crc.bg/

Telecommunication indicators handbook, ITU, Geneve http://www.itu.int/

Impact of restructuring issues and new technologies on business planning practices in telecommunications, ITU – BDT, Geneva http://www.itu.int/

Telecommunication trade and finance colloquium for Europe, ITU – BDT, http://www.itu.int/

Други материали на http://www.itu.int/

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

T1 – Присъствие и участие - (60 %);

T2 - Самостоятелна работа (реферат, курсова работа, презентация) - оценка (40%).

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ

1. Писмена работа – 40%

2. Устно изложение – 60%

ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ИЗПИТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЕДНА ТЕКУЩА ОЦЕНКА

1. Оценката от текущо оценяване – 50%;

2. Представяне на писмена работа – 50%.