VIPB207 Проект - Серия рекламни плакати

Анотация:

• Курсът е етап от цялостното обучение по плакат.

• В него се обхващат всички съвременни форми и изразни средства на рекламата.

• В цикъл от лекции и самостоятелна работа, студентите се запознават със спецификата и тенденциите в рекламния плакат.

• Анализират върхови постижения в рекламния плакат.

• Проследяват се разликите и характерните графични и семиотични особености на Българския, европейския, северно и южно американския рекламен плакат.

• Студентите създават теоретичен анализ на конкретен плакат, придружен с професионален коментар на неговите естетическите и художествени качества.

• Основен акцент в обучението по рекламен плакат е самостоятелното проектиране на три различни по тема рекламни плакати.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Ненко Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите успешно курса придобиват теорeтични знания в историята на плаката.

• Те могат компетентно да анализират съвременните посоки в плакатното изкуство.

• Запознават се с многообразните изразни средства и техники използвани в различните видове плакат.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българската приложна графика през ХХ век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Студентите усвояват професионални умения в проектирането и изпълнението в един от основните дялове на графичния дизайн – плаката.

• Самостоятелно да разпознават и анализират характерните особености, стилове и течения в плакатното изкуството на българската и световните плакатни школи.

• Самостоятелно да създават проекти за плакати с рекламна тематика.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.

• Самостоятелно да разпознават и анализират спецификата и същността на рекламния плакат в различните му периоди и представители.

• Натрупаните знания и опит дават основа за бъдеща реализация в областта на графичния дизайн и плаката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към изкуството на плаката

• Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.

• Фантазия и чувство за хумор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Проект за рекламен плакат за продукт

2. Писмен анализ на конкретен рекламен плакат

3. Проект за рекламен плакат за услуга

4. Писмен анализ на конкретен пропаганден плакат

5. Проект на сториборд за тв реклама

6. Писмен проект на радио реклама

7. Модификация на рекламен плакат за продукт или услуга върху билборд и в списание

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

КОНФЕРАНС

АНАЛИЗ