VIPB888 Проект: Типография

Анотация:

• Студентите се запознават с основните видове шрифтови начертания.

• Проследяват се важни тенденции и акценти в исторически и съвременен план.

• Съпоставят се постиженията в българската и световната типография.

• Представя се визуален материал, чрез който се анализират и конкретизират главните аспекти на курса и поставените задачи.

• Акцентира се върху същността и съдържанието на буквения знак – трансформира се в носител на информация и проводник на послания.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти придобиват основни теоретични познания и практически умения в сферата на типографията.

• Получават се базисни подготовки и компетенции относно калиграфията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Самостоятелно да създават проекти за типографски разработки и тяхната интеграция в графичния дизайн.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на шрифта, калиграфията и типографията.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на графика.

• Базови рисувални и технически умения в калиграфията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

„Типография“ – видове и проявления

„Български типография от ХХ век“ – изявени автори, произведения, форуми

„РАДОСТ“ – типографска задача

„ЩАСТИЕ“ – типографска задача

„ТЪГА“ – типографска задача

„Световна типография от ХХI век“ – изявени автори, произведения, форуми

„ПЕЧАЛ“ – типографска задача

„УЖАС“ – типографска задача

„СТРАХ“ – типографска задача

„ЛЮБОВ“ – типографска задача

„ОБИЧ“ – типографска задача

„РАДОСТ / ЩАСТИЕ “ – паралел, типографска задача

„ТЪГА / ПЕЧАЛ “ – паралел, типографска задача

„УЖАС / СТРАХ “ – паралел, типографска задача

„ЛЮБОВ / ОБИЧ “ – паралел, типографска задача

Литература по темите:

• „Шрифтът през вековете“ – автор Васил Йончев

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

КОНФЕРАНС