BAMB620 Проект:"Съвременни аспекти на продуктовата политика"

Анотация:

Целта на учебния курс е да даде знания и да формира у студентите умения за същностните аспекти на продуктовата политика в компаниите, като част от общата маркетингова стратегия. Тя има за цел задълбочаване на теоретико-методологическите знания, за съвременната пазарна инфраструктура и ролята и мястото на продуктовата политика в нея.

Разработването на проекта ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите към различните елементи на продуктовата политика и формирането на активно отношение към тази политика във връзка с изграждането на конкурентноспособна маркетингова стратегия като цяло.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

" същността, ролята и значението на продуктовата, политика в съвременния бизнес в качеството им на обективна икономическа категория;

" ролята и значението на стопанската инфраструктура на съвременната правова държава и за икономическите взаимоотношения на главните пазарни субекти, преведени на езика на фирмената политика и в частност приноса за това на продуктовата политика.

2) могат:

" да разграничават особеностите на различните видове фирмени политики и стратегии, спецификата на конкретните фирмени действия, конкретната технология и съответните приоми за постигане на фирмените цели с помощта на продуктовата политикаи нейните съвременни особености.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на проекта, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.